Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo 4. novembra proces verejného vypočutia na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky Umeleckého súboru Lúčnica. Záujemcovia a záujemkyne o túto pozíciu môžu posielať svoje prihlášky ešte dva týždne – do 6. decembra 2021. Predpokladaný termín nástupu nového generálneho riaditeľa alebo novej generálnej riaditeľky je január 2022. Do výsledku procesu verejného vypočutia, resp. do konca decembra 2021, je dočasne poverený vedením Marián Turner.

Úlohy pre nového štatutára alebo novú štatutárku súboru

Generálny riaditeľ Umeleckého súboru Lúčnica riadi v internom pracovnom pomere 32 zamestnancov a zamestnankýň. Je štatutárnym orgánom organizácie oprávnený konať v jej mene vo všetkých veciach a zastupovať jej záujmy. Samostatne koná v mene organizácie, zabezpečuje úlohy vyplývajúce z legislatívy spojenej s poslaním a právnou formou organizácie; zodpovedá za efektívne nakladanie s verejnými finančnými zdrojmi; riadi činnosť organizácie a vedie jej pracovníkov, venuje sa rozvoju ľudských zdrojov; zodpovedá sa gesčnému útvaru ministerstva – sekcii kultúrneho dedičstva a efektívne implementuje mechanizmy vyžadované zriaďovateľom (strategické plánovanie, monitoring, pravidelné reporty, výročné správy a podobne).

Ministerstvo kultúry ako zriaďovateľ Umeleckého súboru Lúčnica očakáva od úspešného uchádzača alebo úspešnej uchádzačky efektívne riadenie súboru; profesionálne projektové riadenie a tvorbu rozpočtu na základe princípov programového rozpočtovania; optimalizáciu organizačnej štruktúry a pracovných pozícií; návrh fungovania scény Domu umenia v Piešťanoch; stratégiu efektívneho využívania pridelených verejných finančných zdrojov a získavania ďalších finančných príjmov mimo štátneho rozpočtu; návrh efektívnej a transparentnej spolupráce s nadáciou Pro lúčnica a aktívnu spoluprácu s MK SR pri vytvorení dlhodobo udržateľného plánu rozvoja US Lúčnica formulovaním plánu organizácie na 9 rokov ako výsledok širokej odbornej diskusie.

Umelecký súbor Lúčnica a jeho organizačná štruktúra

Umelecký súbor Lúčnica je štátna príspevková organizácia, ktorá vykonáva umelecké aktivity v súlade so zákonom č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súbor tvoria organizačná zložka v Bratislave (tanečný súbor, spevácky zbor, orchester a spevácka skupina Lúčnice) a organizačná zložka Dom umenia Piešťany. Organizačná štruktúra Umeleckého súboru Lúčnica je tvorená útvarom generálneho riaditeľa, ekonomickým útvarom, tanečným súborom, orchestrom Lúčnice, speváckym zborom, kostýmovou dielňou a Domom umenia Piešťany. Poradným orgánom je umelecká rada.

Proces verejného vypočutia sa riadi pravidlami novej smernice MK SR, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Všetky informácie o procese verejného vypočutia nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o procese verejného vypočutia a v novej smernici (Smernica MK SR č. 9/2021) o procese verejného vypočutia. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

Posledná aktualizácia: 22. novembra 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať