Proces verejného vypočutia na obsadenie pozície vedúceho zamestnanca Slovenského národného divadla (SND) sa blíži k záveru. V utorok 21. februára 2023 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva kultúry SR (MK SR) neverejné vypočutie kandidátov uchádzajúcich sa o post generálneho riaditeľa SND. Do tretieho kola postúpili všetci štyria kandidáti, a to Boris Ažaltovič, Norbert Baxa, Matej Drlička a Miloslav Oswald. 

V utorok 7. marca 2023 v čase od 13:30 do 19:50 hod. sa uskutoční  v priestoroch Dvorany MK SR tretie, záverečné kolo procesu verejného vypočutia v súlade so smernicou č. 9/2021.

Kandidáti sa verejnosti predstavia v nasledovnom poradí: Norbert Baxa od 13:30 do 14:50, Boris Ažaltovič od 15:00 do 16:20,  Matej Drlička od 17:00 do 18:20 a Miloslav Oswald v čase od 18:30 do 19:50 hod. Každý uchádzač má k dispozícii maximálne 80 minút, z toho na prezentáciu svojho projektu najviac 20 minút a po pol hodine na otázky poradného orgánu a otázky verejnosti.

Kandidátov na vedenie SND posudzuje 7-členný poradný orgán. Troch členov poradného orgánu menovala priamo ministerka kultúry SR Natália Milanová, a to Radoslava Ragača (zástupcu ministerky z vecne príslušného organizačného útvaru MK SR, ktorý je predsedom poradného orgánu), Katarínu Kaszasovú (externú odborníčku s reputáciou a preukázateľnou praxou v oblasti manažmentu) a Józsefa Czajlika (externého odborníka s reputáciou a dlhodobou praxou v  riadení verejnej organizácie primárne z oblasti pôsobenia danej organizácie, ktorá je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou mimo organizácií zriadených ministerstvom). Za personálnu poradkyňu ako externú odborníčku menovala ministerka na návrh osobného úradu MK SR Dianu Čekmeovú. Ďalších troch členov poradného orgánu vymenovala ministerka na základe návrhov z externého prostredia. Sú medzi nimi Zuzana Kadlčíková, Patrik Pačes, Tomáš Maštalír a Silvia Nájdená (zástupcovia zamestnancov SND, ktorí vystupujú ako kolektívny člen v poradnom orgáne), Jiří Nekvasil (externý odborník s reputáciou a preukázateľnou  praxou v oblasti pôsobenia zriadenej organizácie z akademického prostredia, na návrh Akademie múzických umění v Prahe) a Marian Lapšanský (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti pôsobenia zriadenej organizácie z prostredia nezávislej kultúry).

V zmysle uvedenej smernice sa verejného vypočutia môže osobne zúčastniť aj verejnosť. Touto cestou prizývame verejnosť na verejné vypočutie, ktoré sa bude konať v priestoroch Dvorany MK SR. Počet zúčastnených osôb je limitovaný do naplnenia priestorových kapacít (platí zásada „kto príde skôr“) bez možnosti komentovania či predkladania otázok inak ako cez sprístupnenú elektronickú aplikáciu Slido, aby sa zachovala rovnaká možnosť kladenia otázok pre všetkých. Prístup verejnosti do dvorany bude možný v čase od 13:25 do 19:20 hod. v deň verejného vypočutia (vstup cez hlavný vchod MK SR).

Verejné vypočutie bude možné tiež sledovať naživo na YouTube kanáli ministerstva a na facebookovom profile MK SR.

Diváci a diváčky budú mať možnosť oboznámiť sa osobne alebo prostredníctvom videoprenosu s jednotlivými projektmi rozvoja a riadenia SND, ktoré uchádzači predložili a vypočuť si ich odpovede na otázky poradného orgánu i verejnosti. Projekty rozvoja a riadenia SND budú zverejnené na stránke verejného vypočutia Generálny/generálna riaditeľ/riaditeľka – Slovenské národné divadlo v deň konania verejného vypočutia, najneskôr v čase začatia verejného vypočutia. Prezentácie týchto projektov i životopisy uchádzačov sú už aktuálne zverejnené na podstránke verejného vypočutia.

Verejnosť je oprávnená zasielať informácie umožňujúce identifikáciu možného konfliktu záujmov uchádzača na e-mailovú adresu vybersnd@gmail.com.

V deň verejného vypočutia bude verejnosti k dispozícii elektronická aplikácia Slido, prostredníctvom ktorej bude možné uchádzačom klásť otázky nasledovným spôsobom:

  • do webového prehliadača zadajte www.slido.com,
  • za mriežku (#) vpíšte „snd_priezvisko“ kandidáta, ktorý začal prezentovať v tomto znení:
    snd_azaltovic; snd_baxa; snd_drlicka; snd_oswald;
  • vyplňte otázku a pošlite ju.

V prípade, že verejnosť nevyužije celú polhodinu na kladenie otázok, poskytne sa tento čas navyše opäť členom poradného orgánu na položenie ďalších otázok.

Po skončení verejného vypočutia bude poradný orgán hlasovať o uchádzačoch, ktorí nebudú odporúčaní ministerke ako vhodní kandidáti na obsadenie pozície generálneho riaditeľa SND. Mená úspešných uchádzačov, ktorí prešli tretím kolom, budú predložené ministerke, ktorá následne vyberie vhodného uchádzača.

Zápisnicu z celého verejného vypočutia aj s odôvodneniami rozhodnutia poradného orgánu a tiež záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo po skončení verejného vypočutia na vyššie uvedenej podstránke na webovom sídle ministerstva kultúry počas nasledujúcich 6 mesiacov.

Posledná aktualizácia: 1. marca 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať