Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR) pokračuje v otvorených výberových konaniach, v ktorých hľadá najschopnejších odborníkov do čela svojich organizácií. V júni sa uskutočnia vypočutia kandidátok na generálnu riaditeľku Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV).

Do výberového konania na vedenie tejto inštitúcie prišli kompletné prihlášky od troch uchádzačiek. Na základe posúdenia životopisov, projektov, motivačných listov a hĺbkových pohovorov výberová komisia pozvala do tretieho kola všetky tri uchádzačky – Zuzanu Šidlíkovú, Evu Ševčíkovú a Luciu Danišovskú.

Tretie kolo sa uskutoční v dvoch častiach – neverejné vypočutie 11. júna 2021 a verejné vypočutie 18. júna 2021 v sídle ministerstva kultúry. V rámci neverejného vypočutia výberová komisia každú kandidátku oboznámi s výsledkami kontroly referencií z jej doterajšej kariéry. Členovia komisie sa tiež môžu pýtať na prax a skúsenosti. Počas následného verejného vypočutia pred výberovou komisiou a verejnosťou predstavia uchádzačky svoje projekty rozvoja a riadenia ÚĽUV. Zároveň odpovedia na otázky verejnosti a členov komisie.

Verejnosť si vypočutie pozrie prostredníctvom online prenosu na webovom sídle ministerstva. Podrobnosti o online prenose a o používaní elektronickej aplikácie na kladenie otázok zverejní
ministerstvo na svojom webovom sídle najneskôr deň pred verejným vypočutím. Po vypočutí zostaví komisia poradie uchádzačiek a odporučí ministerke najvhodnejšiu. Zápisnicu z celého výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie a tiež záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo po skončení výberového konania.

Výberové konanie

Kandidátky na vedenie ÚĽUV posúdi 7-členná výberová komisia. Troch členov komisie menovala priamo ministerka, a to Barboru Morongovú (zástupkyňa ministerky z vecne príslušného organizačného útvaru MK SR), Alexandru Miklášovú (externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti manažmentu) a Evu Kuminkovú (externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou v riadení verejnej organizácie, ktorá je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou mimo rezortu kultúry). Za personálnu poradkyňu ako externú odborníčku menovala ministerka na návrh osobného úradu MK SR Dianu Čekmeovú. Ďalších troch členov výberovej komisie vymenovala ministerka na základe návrhov z externého prostredia. Sú medzi nimi: Tomáš Mikolaj (zástupca zamestnancov ÚĽUV), Ferdinand Chrenka (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou experta na danú oblasť, navrhnutý zástupcami akademického prostredia) a Oľga Danglová (externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti pôsobenia ÚĽUV z prostredia nezávislej kultúry, navrhnutá riaditeľom Fondu na podporu umenia).

Životopisy uchádzačiek o pozíciu generálnej riaditeľky ÚĽUV sú zverejnené na stránke daného výberového konania. Prezentácie projektov rozvoja a riadenia ÚĽUV, ktoré predložia uchádzačky, zverejní ministerstvo najneskôr tri dni pred konaním verejného vypočutia.

Ministerstvo pozýva odbornú aj širokú verejnosť, aby sa s nimi oboznámili a v prípade záujmu poskytli tiež spätnú väzbu ku kandidátkam na e-mailovú adresu: vyber.riaditeluluv@culture.gov.sk.

Ministerstvo kultúry vypísalo predmetné výberové konanie 15. marca a záujemcovia sa mohli hlásiť do 16. apríla.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

ÚĽUV bolo založené v roku 1945. Od 1. januára 2021 je vedením organizácie do výsledku aktuálne prebiehajúceho výberového konania poverená Mgr. Eva Ševčíková.

Posledná aktualizácia: 8. júna 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať