Ministerstvo kultúry SR pokračuje v otvorených výberových konaniach, v ktorých hľadá najschopnejších odborníkov a odborníčky do čela svojich organizácií. Koncom mája sa uskutočnia vypočutia kandidátov na nového riaditeľa alebo novú riaditeľku BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti.

Do výberového konania na vedenie tejto inštitúcie prišli kompletné prihlášky od šiestich uchádzačov. V zmysle smernice MK SR č. 8/2021 sa v pondelok 25. apríla 2022 konalo v priestoroch Ministerstva kultúry SR druhé zasadnutie výberovej komisie v procese tohto výberového konania. Cieľom zasadnutia bolo vybrať maximálne piatich uchádzačov zo šiestich prihlásených, ktorí postúpia do tretieho kola na základe bodového vyhodnotenia. Do tretieho kola postúpili Jana Buriánová, Natália Cehláriková, Zuzana Liptáková, Andrej Šoltés a Martin Vančo. V pondelok 23. mája 2022 bola na mailovú adresu koordinátorky výberového konania doručená správa o odstúpení jedného uchádzača z výberového konania BIBIANY.

Tretie kolo výberového konania sa uskutoční 30. a 31. mája 2022 v sídle ministerstva kultúry. Bude pozostávať z dvoch častí – neverejného a verejného vypočutia. V rámci neverejného vypočutia výberová komisia oboznámi kandidátky a kandidátov s výsledkami kontroly referencií z ich doterajšej kariéry. Členovia komisie sa tiež môžu pýtať na ich prax a skúsenosti. Počas následného verejného vypočutia pred výberovou komisiou a verejnosťou predstavia uchádzačky a uchádzači svoje projekty rozvoja a riadenia BIBIANY, resp. prezentácie. Zároveň odpovedia na otázky komisie a verejnosti.

Verejnosť bude mať možnosť sledovať verejné vypočutie prostredníctvom online prenosu na YouTube kanáli ministerstva kultúry a tiež na facebookovom profile MK SR. Verejnosť  sa môže zúčastniť na verejnom vypočutí aj fyzicky vo Dvorane MK SR do naplnenia kapacity miestnosti. Podľa smernice platí zásada „kto príde skôr“. Prístup verejnosti do Dvorany bude možný v čase od 8:45 do 8:55 hod. v deň verejného vypočutia (vstup cez hlavný vchod MK SR). Podrobnosti o online prenose a o používaní elektronickej aplikácie na kladenie otázok zverejní ministerstvo kultúry na svojej webovej stránke pred tretím kolom. Aj osobne prítomná verejnosť bude môcť klásť otázky výlučne cez elektronickú aplikáciu.

Po vypočutí komisia odporučí ministerke kultúry vhodnú kandidátku alebo vhodného kandidáta. Zápisnicu z celého výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie a tiež záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo kultúry po skončení výberového konania do desiatich dní.

Kandidátky a kandidátov na vedenie BIBIANY posúdi 7-členná výberová komisia. Troch členov komisie menovala priamo ministerka, a to Barbaru Brathovú (zástupkyňu ministerky z vecne príslušného organizačného útvaru MK SR), Miloša Koptáka (externého odborníka s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti manaž­mentu) a Margitu Galovú (externú odborníčku s reputáciou a dlhodobou praxou v riadení verejnej organizácie, ktorá je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou mimo organizácií zriadených ministerstvom).

Za personálnu poradkyňu ako externú odborníčku menovala ministerka na návrh Osobného úradu MK SR Dianu Čekmeovú. Ďalších troch členov výberovej komisie vymenovala ministerka na základe návrhov z externého prostredia. Sú medzi nimi: Hana Ondrejičková (zástupkyňa zamestnancov BIBIANY), Ondrej Slivka (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou experta na danú oblasť navrhnutý zástupcami akademického prostredia) a Daniela Čarná (externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou na danú oblasť z prostredia nezávislej kultúry navrhnutá riaditeľom Fondu na podporu umenia).

Životopisy a prezentácie uchádzačiek a uchádzačov o pozíciu riaditeľa alebo riaditeľky BIBIANY sú zverejnené na stránke výberového konania. Ministerstvo kultúry pozýva odbornú aj širokú verejnosť, aby sa s nimi oboznámili a v prípade záujmu poskytli spätnú väzbu ku kandidátkam a kandidátom na e-mailovú adresu: vyber.riaditel.bibiana@culture.gov.sk.

Ministerstvo kultúry vypísalo výberové konanie na riaditeľku alebo riaditeľa BIBIANY 10. februára 2022. Záujemcovia a záujemkyne sa mohli hlásiť do 10. marca 2022. Výberové konanie sa riadi pravidlami novej smernice č. 8/2021 o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Aktuálne je vedením BIBIANY poverený Peter Tvrdoň.

Posledná aktualizácia: 25. mája 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať