Ministerka kultúry Slovenskej republiky na základe § 5 ods. 1 písm. b) zákona
č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyzýva osoby pôsobiace v audiovízii v Slovenskej republike na predloženie návrhov na vymenovanie člena rady Audiovizuálneho fondu z oblasti nezávislých producentov v audiovízii.

 

Fyzická osoba navrhnutá za člena rady musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť; za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený
  za úmyselný trestný čin,
 • vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa,
 • najmenej 3 roky odbornej praxe v oblasti nezávislých producentov v audiovízii.

 

Funkcia člena rady Audiovizuálneho fondu je nezlučiteľná s funkciou:

 • prezidenta Slovenskej republiky,
 • poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
 • člena vlády Slovenskej republiky,
 • štátneho tajomníka,
 • generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva,
 • predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • starostu,
 • prokurátora,
 • sudcu,
 • člena Rady pre mediálne služby,
 • člena volených orgánov Slovenskej televízie a rozhlasu,
 • člena orgánov umeleckých fondov,
 • riaditeľa Audiovizuálneho fondu,
 • člena dozornej komisie Audiovizuálneho fondu,
 • člena odbornej komisie Audiovizuálneho fondu.

 

Podľa § 5 ods. 6 zákona člen rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.

 

Podľa § 5 ods. 9 zákona je člen rady povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom. Podľa § 19 ods. 4 a § 22b ods. 4 zákona člen rady nemôže byť žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

 

S účinnosťou od 1.1.2020 je člen rady Audiovizuálneho fondu podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov verejným funkcionárom, na ktorého sa vzťahujú práva a povinnosti verejného funkcionára podľa tohto zákona.

 

K návrhu osoby za člena rady Audiovizuálneho fondu je potrebné priložiť jej:

 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • štruktúrovaný životopis vrátane prehľadu doterajšej odbornej praxe kandidáta v príslušnej oblasti a
 • čestné vyhlásenie, ktorého vzor tvorí prílohu tejto výzvy.

 

Návrh na člena rady Audiovizuálneho fondu spolu s uvedenými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sekcia umenia, médií a autorského práva, Nám. SNP 33, Bratislava alebo poštou na adresu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sekcia umenia, médií a autorského práva, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava v obálke označenej heslom „Návrh kandidáta na člena rady AVF“ do 31. júla 2024. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Na návrhy doručené po lehote, neúplné návrhy a na návrhy na kandidátov, ktorí nespĺňajú kritériá uvedené v tejto výzve, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nebude prihliadať.

Súhlas s kandidatúrou a čestné vyhlásenie kandidáta na člena rady Audiovizuálneho fondu

Posledná aktualizácia: 9. júla 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať