Ministerstvo kultúry hľadá nové vedenie Slovenskej filharmónie. Proces verejného vypočutia bol vyhlásený 13. septembra 2021. Záujemcovia a záujemkyne o túto pozíciu môžu posielať svoje prihlášky už iba jeden deň, do 15. októbra 2021.

Slovenská filharmónia je príspevkovou organizáciou ministerstva kultúry. Rozvíja národnú hudobnú kultúru v Slovenskej republike, ktorú dôstojne reprezentuje v zahraničí, umelecky pripravuje a verejne predvádza diela slovenskej a svetovej hudobnej tvorby – a to aj v spolupráci s hosťujúcimi domácimi a zahraničnými umelcami. Usporadúva medzinárodný hudobný festival Bratislavské hudobné slávnosti a organizuje či  spoluorganizuje ďalšie významné festivaly, súťaže, koncerty hosťujúcich telies, súborov a sólistov počas svojej koncertnej sezóny i mimo nej. Vykonáva sprostredkovateľskú, vydavateľskú a propagačnú činnosť v oblasti hudobnej kultúry v rámci plnenia svojej činnosti, realizuje zvukové a audiovizuálne záznamy umeleckých výkonov členov svojich telies a hosťujúcich umelcov. Realizuje ďalšie významné kultúrne a kultúrno-spoločenské aktivity a podujatia v oblasti svojej pôsobnosti.

Predpokladaný termín nástupu nového generálneho riaditeľa alebo novej generálnej riaditeľky je január 2022. Od nového vedenia sa očakáva udržateľný model financovania organizácie a zapojenie sa  do tvorby rozpočtu organizácie podľa pravidiel programového rozpočtovania od zriaďovateľa, založenom na merateľných ukazovateľoch, pravidelnom plánovaní a vyhodnocovaní činností, rozvoji organizácie a poznaní značky organizácie v spoločnosti. Ďalšou z úloh je efektívne využívanie pridelených verejných finančných zdrojov, získavanie ďalších finančných zdrojov na umeleckú činnosť a prevádzku a rozvoj partnerstiev s domácimi, zahraničnými a medzinárodnými organizáciami hudobného zamerania. Prioritou je zviditeľňovanie a rozvoj značky Slovenská filharmónia a jej systematická propagácia ako erbovej hudobnej inštitúcie. V spolupráci so zriaďovateľom bude Slovenská filharmónia aktívne participovať na rozvoji politiky hudobného a interpretačného umenia v rámci pripravovanej stratégie rezortu do roku 2030, ktorej potreba vychádza z revízie výdavkov na kultúru. SF bude tiež rozvíjať širšiu odbornú diskusiu so zriaďovateľom a odbornou verejnosťou o dlhodobom smerovaní organizácie a o plánoch svojho rozvoja na 9 rokov. Dôvodom je aj nevyhnutný  postupný prechod z jednoročného charakteru plánovania a kontroly činností na viacročný model.

Cieľom MK SR ako zriaďovateľa je zabezpečiť autorskú slobodu pre tvorbu a činnosť organizácie a zvýšiť jej transparentnosť, nezávislosť a efektívnosť fungovania na dosahovanie najlepších výsledkov pre potreby občanov v 21. storočí. Slovenská filharmónia by mala byť živým a reprezentatívnym priestorom pre jedinečné zážitky z hudobného umenia, podieľať sa na rozvoji hudobného života, vytvárať príležitosti na prezentáciu špičkového interpretačného i skladateľského umenia na Slovensku a v zahraničí. Dôležité je tiež, aby zvyšovala povedomie o slovenskej hudobnej kultúre v domácom i medzinárodnom kontexte. Má byť otvorenou inštitúciou pre umelcov a myšlienky zo Slovenska aj zo zahraničia a reagovať na aktuálne dianie a trendy v hudobnom umení. Úlohou filharmónie je spolupráca s partnermi z umeleckej, verejnej, akademickej, odbornej, nezávislej, ako aj súkromnej obce na posilnenie relevantnosti inštitúcie.

Do výsledku procesu verejného vypočutia, resp. do konca decembra 2021, je dočasne poverený vedením prof. Marián Lapšanský. Všetky informácie o procese verejného vypočutia nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o procese verejného vypočutia a v novej smernici (Smernica MK SR č. 9/2021) o procese verejného vypočutia. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

Posledná aktualizácia: 14. októbra 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať