Ministerstvo kultúry sprístupnilo v dotačnom informačnom systéme ISDS rozhranie pre vyplnenie formulárov zúčtovania dotácie, ktorá bola poskytnutá obchodným spoločnostiam na základe zmluvy o poskytnutí dotácie v rámci výzvy COVID dotácia pre špecifické obchodné spoločnosti podnikajúce v kultúre a kreatívnom priemysle – jednoosobovky.

Prijímatelia dotácie sa do systému môžu prihlásiť prostredníctvom nasledovného linku: https://ds.culture.gov.sk/ pod rovnakým menom a heslom, pod akými si podávali žiadosť o dotáciu.

Dotácia bola účelovo viazaná na bežné výdavky za oprávnené obdobie od 1. januára 2021 do 31. marca 2022.

Lehota na doručenie vyplnených formulárov zúčtovania a príloh (úplná účtovná dokumentácia pri dotácii do 20 000 EUR alebo správa štatutárneho audítora pri dotácii nad 20 000 EUR) je najneskôr do 30. júna 2022. Dokumentácia sa predkladá výlučne elektronicky cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk – služba Všeobecná agenda Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, identifikátor služby https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=2140

Ministerstvo kultúry pripravilo videonávod s detailným opisom krokov, ktorý je zverejnený na: https://www.pomahamekulture.sk/jednoosobove-spolocnosti/. Prijímatelia dotácie tu nájdu aj metodické usmernenie k oprávneným/neoprávneným výdavkom, usmernenie MF ku kontrolovaným transakciám, pomôcku pre vypĺňanie formulárov a ďalšie informácie.

https://www.pomahamekulture.sk/jednoosobove-spolocnosti/

Posledná aktualizácia: 18. mája 2022 / MKSR Admin

Zdieľať