Žiadosť je úplná, ak obsahuje:

a) povinné náležitosti žiadosti o dotáciu

  1. žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa),
  2. popis projektu (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa),
  3. celkový rozpočet projektu (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa),
  4. čestné vyhlásenia žiadateľa (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa),
  5. sken dokladu o zriadení alebo existencii bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky (číslo účtu musí byť v tvare IBAN), na ktorý sa má dotácia poskytnúť. Sken dokladu predkladajú aj obce a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov. Zriadenie samostatného účtu nie je podmienkou.    V prípade predloženia skenu zmluvy s bankou, táto musí byť kompletná t. z. musí obsahovať všetky strany zmluvy, výpis z účtu nepostačuje. Sken dokladu o zriadení alebo existencii bežného účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky predkladá žiadateľ ako prílohu vo formáte PDF.,
  6. potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu ). Potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace.

Potvrdenie vydané elektronicky a doručené do elektronickej schránky žiadateľa na portáli www.slovensko.sk, ktoré predkladáte ministerstvu prostredníctvom elektronickej schránky  cez www.slovensko.sk je potrebné do podania vložiť ako prílohu, ktorú už žiadateľ nepodpisuje.

Potvrdenie vydané elektronicky nepostačuje iba stiahnuť z elektronickej schránky vo formáte .pdf bez pripojeného kvalifikovaného elektronického podpisu. Elektronicky vydané potvrdenie musí mať už pripojený kvalifikovaný elektronický podpis subjektu, ktorý ho vydal a tento dokument musí žiadateľ pripojiť k podaniu vo formáte, v akom mu bol doručený ( napr. najčastejšie formát *.asice). Pre overenie, či je súbor elektronicky podpísaný, je potrebné použiť aplikáciu alebo službu určenú na spracovanie a overovanie elektronických podpisov. Funkcia informatívneho overovania podpisov je dostupná pre dokumenty v elektronických správach v rámci funkcií elektronických schránok. Pre informatívne overenie podpisov je možné využiť aj verejnú službu overovania podpisov – https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby/sluzba-overenia-zep,

Potvrdenie vydané písomne v listinnej podobe, ktoré chcete predložiť ministerstvu prostredníctvom elektronickej schránky cez www.slovensko.sk  musí byť – zaručene konvertované do elektronickej podoby v zmysle aktuálne platnej vyhlášky o zaručenej konverzii. Potvrdenie nepostačuje iba naskenovať. Potvrdenie vydané písomne v listinnej podobe je potrebné previesť zaručenou konverziou do elektronickej podoby a následne predkladáte originál zaručene konvertovaného dokladu v elektronickej podobe. Do podania ho vkladáte ako prílohu, ktorú už žiadateľ nepodpisuje, keďže obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis subjektu, ktorý vykonal zaručenú konverziu. Zaručenú konverziu vykonáva orgán verejnej moci (obec, Slovenská pošta, a.s., notár). Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze

Elektronicky vydané potvrdenia s pripojeným kvalifikovaným elektronickým podpisom príslušnej inštitúcie, ktoré chcete priložiť k žiadosti podávanej prostredníctvom elektronickej schránky ministerstva cez  www.slovensko.sk vložíte  do podania ako prílohu, najčastejšie formát ASICE. Túto prílohu žiadateľ už nepodpisuje svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom.

7. vyhlásenie pre účely štátnej pomoci (predkladá sa za účelom posúdenia uplatňovania pravidiel štátnej pomoci) – vyhlásenie je potrebné stiahnuť, vyplniť, podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) a priložiť k žiadosti ako prílohu vo formáte .PDF.

      Vyhlásenie pre účely štátnej pomoci je možné stiahnuť na webovom sídle ministerstva

 

b) osobitné náležitosti žiadosti o dotáciu

Prílohami žiadosti na podporu projektu v oblasti podprogramu 5 Fyzická debarierizácia sú:

a) údaje alebo doklad na overenie vzťahu žiadateľa k nehnuteľnosti (zoznam údajov špecifikujúcich nehnuteľnosť na účely overenia vlastníctva alebo správy nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností, alebo doklad o vlastníctve, alebo doklad o správe nehnuteľnosti), ak doklad o vlastníctve alebo doklad o správe nehnuteľnosti nemožno z objektívnych dôvodov predložiť, predkladá sa vyhlásenie o vlastníctve alebo vyhlásenie o správe nehnuteľnosti,

b) doklad o povolení stavby alebo stavebných prác podľa stavebného zákona[2], ak sa vyžaduje alebo žiadosť o vydanie povolenia; povolenie sa prikladá najneskôr k podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie,

c) projektová dokumentácia vrátane vizualizácie stavu, ktorý chce žiadateľ úpravou dosiahnuť a harmonogramu prác, ktorých realizácia má byť financovaná z dotácie;  ak zámerom projektu je len vytvorenie projektovej dokumentácie, prílohy  podľa písmen b) a d) sa nevyžadujú,

d) odborný posudok odborníka pôsobiaceho v predmetnej oblasti najmenej 10 rokov nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti, v ktorom sa zhodnotí celkový zámer projektu, relevantnosť rozpočtu a odborná spôsobilosť žiadateľa na realizáciu projektu; na vypracovaní odborného posudku sa nemôže podieľať osoba, ktorá je priamym realizátorom projektu alebo odborným garantom projektu,

e) fotodokumentácia aktuálneho celkového stavu nehnuteľnosti a jej časti, v ktorej sa bude realizovať fyzická debarierizácia, na účel posúdenia či je plánovaná úprava komplexným riešením, v rozsahu najmenej štyroch fotografií vo formáte 9 x 13 cm,

f) charakteristika žiadateľa a zoznam jeho činností v oblasti kultúry a umenia za posledných 12 mesiacov (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom),

g) dotazník prístupnosti objektu – Dotazník je po zadaní údajov potrebné stiahnuť a priložiť k žiadosti ako prílohu. Zároveň elektronickú verziu je potrebné priložiť ako prílohu k formuláru elektronickej registrácie (súbor Export PDF). Dotazník sa vypĺňa na každý projekt (žiadosť o dotáciu) samostatne.

 

UPOZORNENIE:

– v priebehu posudzovania žiadostí si môže ministerstvo vyžiadať ďalšie podklady a podrobnejšie informácie k jednotlivým projektom. Lehota na predloženie je 15 kalendárnych dní,

– pri elektronickej registrácii žiadosti v položke „Kontaktná osoba – e-mail“ uvádzať platnú e-mailovú adresu,

– žiadosť podpisuje štatutárny zástupca žiadateľa kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). V prípade, že žiadosť nepodáva štatutárny orgán žiadateľa, ale ním písomne poverená osoba je potrebné ku žiadosti priložiť splnomocnenie osoby podávajúcej žiadosť vo formáte PDF.,

– žiadosť je možné ministerstvu predložiť výlučne elektronicky cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk – služba Všeobecná agenda Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,

– znenie konkrétnej zmluvy o poskytnutí dotácie podpisuje výlučne štatutárny zástupca žiadateľa kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

 

V prípade otázok je potrebné využívať výlučne mailovú komunikáciu – jan.paprcka@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 20. júla 2023 / Lýdia Hlavatá

Zdieľať