Žiadosť o dotáciu je úplná, ak obsahuje:

 1. Povinné náležitosti žiadosti o dotáciu:
  1. žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa),
  2. popis projektu (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa),
  3. celkový rozpočet projektu (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa),
  4. čestné vyhlásenia žiadateľa (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa),
  5. sken dokladu o zriadení alebo potvrdenie o existencii bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky (číslo účtu musí byť v tvare IBAN), na ktorý sa má dotácia poskytnúť. Zriadenie samostatného účtu nie je podmienkou. V prípade predloženia skenu zmluvy s bankou, táto musí byť kompletná t. z. musí obsahovať všetky strany zmluvy, výpis z účtu nepostačuje. Sken dokladu o zriadení alebo potvrdenie o existencii  bežného účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky predkladá žiadateľ ako prílohu vo formáte PDF,
  6. vyhlásenie žiadateľa pre účely minimálnej/štátnej pomoci (predkladá sa za účelom posúdenia uplatňovania pravidiel minimálnej pomoci a štátnej pomoci) – vyhlásenie je potrebné stiahnuť, vyplniť, podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) a priložiť k žiadosti ako prílohu vo formáte .PDF. Vyhlásenie pre účely minimálnej/štátnej pomoci je možné stiahnuť na webovom sídle ministerstva
  7. potvrdenie miestneho príslušného inšpektorátu práce o tom, že mu nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu. Potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace.

Potvrdenie vydané elektronicky a doručené do elektronickej schránky žiadateľa na portáli www.slovensko.sk, ktoré žiadateľ predkladá ministerstvu prostredníctvom elektronickej schránky cez www.slovensko.sk, je potrebné do podania vložiť ako prílohu, ktorú už žiadateľ nepodpisuje.

 

Potvrdenie vydané elektronicky nepostačuje iba stiahnuť z elektronickej schránky vo formáte .pdf bez pripojeného kvalifikovaného elektronického podpisu. Elektronicky vydané potvrdenie musí mať už pripojený kvalifikovaný elektronický podpis subjektu, ktorý ho vydal a tento dokument musí žiadateľ pripojiť k podaniu vo formáte, v akom mu bol doručený (napr. najčastejšie formát .ASICE). Pre overenie, či je súbor elektronicky podpísaný, je potrebné použiť aplikáciu alebo službu určenú na spracovanie a overovanie elektronických podpisov. Funkcia informatívneho overovania podpisov je dostupná pre dokumenty v elektronických správach v rámci funkcií elektronických schránok. Pre informatívne overenie podpisov je možné využiť aj verejnú službu overovania podpisov – https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby/sluzbaoverenia-zep.

 

Potvrdenie vydané písomne v listinnej podobe, ktoré chce žiadateľ predložiť ministerstvu prostredníctvom elektronickej schránky cez www.slovensko.sk musí byť zaručene konvertované do elektronickej podoby v zmysle aktuálne platnej vyhlášky o zaručenej konverzii. Potvrdenie nepostačuje iba naskenovať. Potvrdenie vydané písomne v listinnej podobe je potrebné previesť zaručenou konverziou do elektronickej podoby a následne predložiť originál zaručene konvertovaného dokladu v elektronickej podobe. Do podania ho žiadateľ vloží ako prílohu, ktorú už nepodpisuje, keďže obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis subjektu, ktorý vykonal zaručenú konverziu. Zaručenú konverziu vykonáva orgán verejnej moci (obec, Slovenská pošta, a.s., notár). Bližšie informácie nájdete na https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_zarucena-konverzia/.

 1. súhlas s poskytnutím osobných údajov (týka sa iba žiadateľa, ktorým je fyzická osoba – živnostník) – údaje sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Formulár je potrebné vyplniť, podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) a priložiť k žiadosti ako prílohu vo formáte PDF.

Súhlas s poskytnutím osobných údajov je možné stiahnuť na webovom sídle ministerstva.

Ak žiadateľ fyzická osoba – živnostník súhlas s poskytnutím údajov ministerstvu neposkytne a nepredloží súhlas podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) spolu so žiadosťou, v tomto prípade je žiadateľ povinný predložiť k dátumu podania žiadosti o dotáciu originály elektronicky vydaných potvrdení, resp. potvrdenia zaručene konvertované do elektronickej podoby (potvrdenia nie staršie ako tri mesiace) zo sociálnej poisťovne, troch zdravotných poisťovní, daňového úradu, konkurzného súdu, inšpektorátu práce a výpis z registra trestov.

Elektronicky vydané potvrdenia s pripojeným kvalifikovaným elektronickým podpisom príslušnej inštitúcie, ktoré chce žiadateľ priložiť k žiadosti podávanej prostredníctvom elektronickej schránky ministerstva cez www.slovensko.sk je potrebné vložiť do podania ako prílohu, najčastejšie formát .ASICE. Túto prílohu žiadateľ už nepodpisuje svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 

 1. Osobitné náležitosti žiadosti o dotáciu:
  1. charakteristika žiadateľa, zoznam a popis jeho činností v oblasti mediálnej výchovy, informačnej bezpečnosti alebo boja proti dezinformáciám (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa),
  2. podrobná charakteristika projektu (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa),
  3. špecifikácia cieľových skupín projektu (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa),
  4. štruktúrovaný rozpočet projektu.

 

UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽOV:

 • V priebehu posudzovania žiadostí si môže ministerstvo vyžiadať ďalšie podklady a podrobnejšie informácie k jednotlivým projektom. Lehota na predloženie je 15 kalendárnych dní.
 • Žiadateľ nemôže podať žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt alebo nákladové položky (výdavky), ak na daný projekt alebo nákladové položky (výdavky) získal dotáciu/štipendium z Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia alebo z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Ak ministerstvo zistí, že projekt bol podporený niektorým z fondov, bude poskytnuté finančné prostriedky vymáhať spolu so sankciami v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • žiadosť je možné ministerstvu predložiť výlučne elektronicky cez ústredný portál verejnej správy slovensko.sk– služba Všeobecná agenda Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • znenie konkrétnej zmluvy o poskytnutí dotácie podpisuje výlučne štatutárny zástupca žiadateľa kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP)

 

V prípade otázok je potrebné využívať výlučne mailovú komunikáciu – zuzana.kaliska@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 16. augusta 2023 / Michal Masár

Zdieľať