Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie generálnej riaditeľky alebo generálneho riaditeľa Národného osvetového centra (NOC). Proces sa riadi pravidlami smernice MK SR o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Záujemcovia a záujemkyne sa môžu hlásiť už iba do 31. júla 2022. Do výsledku výberového konania, najdlhšie však do 14. novembra 2022, je dočasne poverený vedením NOC Mgr. Erik Kriššák.

Uchádzači a uchádzačky o túto pozíciu by sa mali vo svojich projektoch rozvoja a riadenia zamerať na NOC ako na efektívne hospodáriacu organizáciu, ktorá si kvalitne a vysoko odborne plní svoje činnosti. NOC má byť moderným a inkluzívnym priestorom a inštitúciou otvorenou pre jedinečné živé a interaktívne stretnutia s odbornou verejnosťou, kolektívmi a jednotlivcami z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby.

Výzvy pre nové vedenie NOC

NOC by malo pod novým vedením reagovať na aktuálne dianie v kultúre, spolupracovať s partnermi z oblasti svojho pôsobenia a vytvárať rozmanitú a inovatívnu ponuku pre verejnosť. Zároveň MK SR od nového vedenia očakáva, že NOC bude personálne stabilnou organizáciou, bude efektívne využívať vlastných pracovníkov a pracovníčky a poskytovať im priaznivé, tvorivé a kolegiálne pracovné prostredie. V súvislosti s rôznymi krízovými situáciami musí budúci štatutár alebo štatutárka NOC prinášať inovatívne riešenia, rozvíjať on-line aktivity v nadväznosti na moderné technológie a súčasné spôsoby prezentácie kultúry, umenia a neformálneho vzdelávania a zaistiť dostupnosť širokého spektra aktivít NOC pre rozsiahly okruh záujemcov a záujemkýň.

MK SR má od nového vedenia NOC viaceré očakávania. Okrem iného, že bude pokračovať v realizácii svojich základných činností, ale tiež prinášať inovatívne prístupy v oblasti profesijného a občianskeho vzdelávania, v záujmovej umeleckej činnosti a amatérskej umeleckej tvorbe, výskume a v oblasti dokumentácie a následného sprostredkovania realizovaných činností a informácií v oblasti svojho pôsobenia v nadväznosti na súčasné trendy v kultúre.

V spolupráci s MK SR bude aktívne participovať na príprave, implementácii, evaluácii a rozvoji kultúrnej politiky za oblasť svojho pôsobenia a na implementácii medzinárodných dokumentov, ktorých plnením je SR viazaná. Rovnako sa očakáva vypracovanie stratégie efektívneho využívania pridelených finančných zdrojov a získavania ďalších mimo štátneho rozpočtu a plánu pre navýšenie vlastných príjmov a rozvoj partnerstiev so súkromným sektorom ako súčasť budovania svojej značky.

Národné osvetové centrum a jeho poslanie

NOC bolo založené v roku 1958. Jeho poslaním je odborná, metodická, koordinačná, teoretická, analytická, informačná, dokumentačná a konzultačná činnosť v kultúrno-osvetovej oblasti, výskum a realizácia štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry, vyhlasovanie, odborné a metodické riadenie, koordinácia a financovanie realizácie postupových súťaží a prehliadok v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby a realizácia profesijného a občianskeho vzdelávania v oblasti kultúry.

Všetky informácie o postupe výberového konania a jeho podmienkach sú zverejnené v Oznámení o výberovom konaní a tiež v smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle MK SR – Výberové konania.

Posledná aktualizácia: 29. júla 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať