Ministerstvo kultúry vyhlásilo 15. marca výberové konanie na generálnu riaditeľku alebo generálneho riaditeľa jednej zo svojich zriaďovaných inštitúcií – Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Záujemcovia a záujemkyne o pozíciu môžu svoje prihlášky posielať ešte 7 dní; do 16. apríla.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby a jeho rozmanitá činnosť

Ústredie ľudovej umeleckej výroby je štátna príspevková organizácia a kultúrna ustanovizeň pre uchovávanie a rozvoj ľudovej umeleckej výroby s možnosťou prezentácie aj v zahraničí. Plní funkciu celoštátneho dokumentačného a informačného centra ľudovej umeleckej výroby. Okrem toho registruje a zaznamenáva výskyt ľudových výrob na území SR, vyhľadáva ľudových umeleckých výrobcov, zhromažďuje, ochraňuje a prezentuje najhodnotnejšie prejavy súčasnej ľudovej umeleckej výroby a zabezpečuje odbyt ľudových umeleckých výrobkov.

ÚĽUV taktiež vykonáva systematickú knižničnú, výstavnú, edičnú a publikačnú činnosť. Výsledkom sú vlastné odborné knižné publikácie i magazín RUD (Remeslo, umenie, dizajn) – Revue o hodnotách remesla a dizajnu, vychádza od roku 2000 a systematicky sa venuje problematike tradičného a súčasného remesla, dizajnu a úžitkového umenia. Súčasťou ÚĽUV je jeho päť predajní a od roku 2009 aj Múzeum ľudovej umeleckej výroby, ktorého výstavnú činnosť  zastrešuje Galéria ÚĽUV v Bratislave a Galéria ÚĽUV v Košiciach.

Štatutárnym orgánom ÚĽUV je generálny riaditeľ alebo generálna riaditeľka, ktorý alebo ktorá zabezpečuje úlohy vyplývajúce z príslušnej legislatívy, zodpovedá za efektívne nakladanie s verejnými finančnými zdrojmi, riadi činnosť organizácie a vedie jej pracovníkov, implementuje mechanizmy vyžadované zriaďovateľom a zodpovedá sa gesčnému útvaru ministerstva – sekcii kultúrneho dedičstva. Do výsledku aktuálneho výberového konania, najdlhšie však do 30. júna 2021, je dočasne poverená vedením ÚĽUV Mgr. Eva Ševčíková.

Čo všetko čaká nové vedenie ÚĽUV?

Zámerom MK SR ako zriaďovateľa je, aby ÚĽUV pokračovalo vo svojej nenahraditeľnej úlohe podpory histórie a tradícií, avšak v súlade s najnovšími trendmi a v nadväznosti na moderné technológie s cieľom prispôsobiť sa potrebám občanov v 21. storočí. ÚĽUV pod novým vedením bude mať za úlohu vytvárať rozmanitú a inovatívnu ponuku pre verejnosť s cieľom uchovávať tradičné remeselné techniky a oživovať a podporovať tie zanikajúce. Vyžaduje sa pri tom dôraz na sprostredkovanie tradičnej ľudovoumeleckej výroby deťom a mládeži, seniorom a znevýhodneným skupinám obyvateľstva. Budúcnosťou ÚĽUV je vyhľadávanie spoluprác s organizáciami a tvorcami v oblasti svojho pôsobenia za účelom výmeny skúseností, zapájanie sa do relevantných medzinárodných fór a sprostredkovávanie slovenských výrobkov do zahraničia s cieľom posilniť  ľudovoumeleckú výrobu a dizajn v medzinárodnom kontexte.

 

Ministerstvo kultúry od úspešného uchádzača alebo uchádzačky výberového konania očakáva  vypracovanie stratégie efektívneho využívania pridelených verejných finančných zdrojov a získavania ďalších finančných príjmov mimo štátneho rozpočtu. Potrebná bude tiež aktívna participácia na príprave Akčného plánu udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2022 – 2025 a na implementácii Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Nové vedenie bude zároveň aktívne spolupracovať s ministerstvom kultúry pri vytvorení dlhodobo udržateľného plánu rozvoja ÚĽUV formulovaním plánu organizácie na 9 rokov ako výsledok širokej odbornej diskusie. Nového generálneho riaditeľa alebo generálnu riaditeľku bude  čakať prepojenie činnosti regionálnych centier s kultúrno-historickým potenciálom príslušných regiónov a ďalšie výzvy spojené s prevádzkou ÚĽUV. Nevyhnutnosťou bude maximálne flexibilný a jasne komunikovaný prístup ku tvorbe riešení vyplývajúcich z obmedzení prevádzky ÚĽUV, spôsobenými pandémiou ochorenia COVID-19.

 

Výberové konanie prebieha podľa novovytvorenej smernice MK SR, ktorá garantuje férový, otvorený a transparentný postup. Viac informácií nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o výberovom konaní a tiež v novej smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

Posledná aktualizácia: 8. apríla 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať