Zameranie dotačného podprogramu

Podprogram je zameraný na podporu odbúravania fyzických bariér a podporu prístupnosti kultúry pre osoby so zdravotným postihnutím – na zlepšenie prístupnosti kultúrnej infraštruktúry a lokalít kultúrneho dedičstva pre OZP s preferenciou samoobslužných riešení a univerzálneho dizajnu (napr. bezbariérové vstupy, bezbariérové plošiny a výťahy, bezbariérové hygienické zariadenia, vodiace hmatové línie, orientačné nápisy v Braillovom písme a pod.).

Disponibilný objem finančných prostriedkov na danú výzvu

Ministerstvo kultúry v rámci tejto výzvy vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 100 000 eur na kapitálové výdavky. V podprograme 2.5 – Fyzická debarierizácia môže žiadateľ podať maximálne dve žiadosti, pričom výška požadovanej dotácie na jeden projekt môže byť maximálne 30 000,- eur. Ministerstvo predmetnú výzvu vyhlasuje v záujme využitia disponibilných finančných prostriedkov, ktoré ostali na predmetný účel po prvej výzve.

Termín uzávierky predkladania žiadostí

Žiadosti je možné predkladať do 11. augusta 2023. Celé znenie výzvy je možné nájsť TU

Posledná aktualizácia: 21. júla 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať