Vážení žiadatelia,

  • v zmysle zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri“) boli mimovládne organizácie povinné do 30. júna 2019 aktualizovať údaje o štatutárnom zástupcovi. Upozorňujeme Vás, že ako subjekt verejnej správy podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci o zmene a doplnení niektorých zákonov nesmieme poskytnúť verejné prostriedky zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f) zákona o registri,
  • potvrdenie inšpektorátu práce alebo iné potvrdenia, ktoré chcete priložiť k žiadosti a boli Vám doručené písomne v listinnej podobe, musia byť zaručene konvertované do elektronickej podoby v zmysle aktuálne platnej vyhlášky o zaručenej konverzii  a takto priložené k žiadosti o dotáciu. Zaručenú konverziu vykonáva orgán verejnej moci (obec, Slovenská pošta, a.s., notár),
  • za účelom posúdenia uplatňovania pravidiel minimálnej/štátnej pomoci je žiadateľ povinný vyplniť a priložiť k žiadosti ako povinnú náležitosť –   Vyhlásenie pre účely minimálnej/štátnej pomoci. Vyhlásenie je po vyplnení údajov potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom KEP a priložiť k žiadosti ako povinnú prílohu.

Vyhlásenie žiadateľa pre účely minimálnej/štátnej pomoci   – vo formáte .docx /- vo formáte .odt

  • korektne zaregistrovanú a kompletne vyplnenú žiadosť o dotáciu a ďalšie prílohy žiadateľ predkladá v stanovenom termíne na ministerstvo, a to výlučne elektronickou formou, t. z. žiadosť o dotáciu je potrebné elektronicky podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) a spolu s prílohami zaslať z elektronickej schránky žiadateľa do elektronickej schránky ministerstva cez www.slovensko.sk  (podanie cez Všeobecná agenda Ministerstva kultúry Slovenskej republiky    https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=2140 )
  •  žiadosť o dotáciu nie je možné zaslať ministerstvu písomne v listinnej podobe alebo iným nenáležitým spôsobom,
  • žiadosť podpisuje kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) štatutárny orgán žiadateľa. V prípade, že žiadosť nepodpisuje štatutárny orgán žiadateľa, ale ním písomne poverená osoba je potrebné ku žiadosti priložiť splnomocnenie od žiadateľa vo formáte PDF. Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)  ministerstvo komunikuje so žiadateľom prostredníctvom elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk

 

Žiadosť o dotáciu predkladá žiadateľ na každý projekt osobitne, t. z. každá žiadosť spolu s povinnými a osobitnými náležitosťami musí byť do elektronickej schránky ministerstva cez www.slovensko.sk predložená ako samostatné podanie.

 

Adresa na predkladanie žiadostí:

Žiadosti sa predkladajú výlučne elektronicky cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk  – služba Všeobecná agenda Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, identifikátor služby https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=2140

Do predmetu podania je potrebné uviesť text „PROGRAM 2 – Kultúra znevýhodnených skupín“.

 

V prípade otázok je potrebné využívať výlučne mailovú komunikáciu jan.paprcka@culture.gov.sk

 

 

Ak žiadateľ vykonáva hospodársku činnosť, ministerstvo poskytne dotáciu prostredníctvom schémy štátnej pomoci v znení dodatku č. 2 (podľa ustanovení zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)).

 

Publikované 20. 7. 2023

 

Posledná aktualizácia: 20. júla 2023 / Lýdia Hlavatá

Zdieľať