Záujemcom a záujemkyniam o vedenie Slovenského národného divadla (SND) ostávajú na prihlásenie sa do procesu verejného vypočutia dva týždne. Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo proces verejného vypočutia na nové vedenie Slovenského národného divadla 9. novembra 2022.  Prihlášky je možné posielať do 5. decembra 2022. Predpokladaný termín nástupu nového generálneho riaditeľa alebo novej generálnej riaditeľky je február 2023. Do výsledku procesu verejného vypočutia je dočasne poverený vedením SND Mgr. Jozef Švolík.

Rovnako ako pri ostatných výberových konaniach, aj v tomto prípade chce ministerstvo zaručiť férový, otvorený a transparentný výber štatutára alebo štatutárky, a preto sa rozhodlo vyhlásiť proces verejného vypočutia. Transparentnosť procesu je zabezpečená aj prostredníctvom vytvorenia poradného orgánu zloženého na základe nominácií relevantných inštitúcií v danej oblasti.

Slovenské národné divadlo

SND je štátna príspevková organizácia, ktorá rozvíja národnú divadelnú kultúru, ktorú prezentuje aj v zahraničí, umelecky pripravuje a verejne predvádza hudobnodramatické, dramatické a tanečné diela, vydáva a rozširuje periodické a neperiodické publikácie, propagačné materiály, usporadúva výstavy, ktoré propagujú jeho činnosť, vykonáva vlastnú sprostredkovateľskú činnosť, vyrába scénické a kostýmové výpravy a vyvíja ďalšie významné kultúrne aktivity.

Očakávania MK SR od nového vedenia SND

Zámerom ministerstva kultúry ako zriaďovateľa národných kultúrnych inštitúcií je zabezpečiť autorskú slobodu pre tvorbu a činnosti organizácie a zvýšiť jej transparentnosť, nezávislosť a efektívnosť fungovania na dosahovanie najlepších výsledkov pre potreby občanov v 21. storočí.

Ministerstvo kultúry SR má od nového vedenia SND viaceré očakávania. Okrem iného bude reagovať na aktuálne dianie a trendy v divadelnej kultúre, spolupracovať s partnermi z divadelnej, akademickej, nezávislej obce, ako aj verejného a súkromného sektora a aktívne participovať na rozvoji divadelnej politiky. Vo vzťahu k rôznym krízovým situáciám sa očakáva maximálne flexibilný a jasne komunikovaný prístup ku tvorbe riešení vyplývajúcich z možných obmedzení (napríklad energetická kríza, pandémia, inflácia a pod.) ako aj realizácia udržateľného modelu financovania jednotlivých umeleckých zložiek. V súvislosti so správou štátneho majetku a budov sa od SND očakáva proaktívny prístup a súčinnosť pri vypracovávaní investičných plánov a ich realizácií.

Informácie o verejnom vypočutí

Všetky potrebné informácie o postupe verejného vypočutia na pozíciu nového štatutára alebo novej štatutárky SND nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o verejnom vypočutí, na podstránke daného verejného vypočutia a tiež v novej smernici o procese verejného vypočutia. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

Posledná aktualizácia: 21. novembra 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať