Ministerstvo kultúry ocení najlepšie obnovené či zrekonštruované pamiatky. Majitelia všetkých národných kultúrnych pamiatok sa môžu so svojimi projektmi prihlásiť do celoštátnej súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2018 a 2019. Prihlášky do súťaže musia poslať do 31. januára 2021. Hodnotiť sa budú projekty obnovy a reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky ukončené v roku 2018 alebo v roku 2019.

V poradí 14. ročník celoštátnej súťaže vyhlásilo ministerstvo kultúry a partneri súťaže – Nadácia SPP, spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP), a.s. a  mediálny partner RTVS. Záujemcovia musia písomnú prihlášku v obálke označenej heslom: „Kultúrna pamiatka roka 2018 a 2019“ poslať do 31. januára 2021 na adresu: Ministerstvo kultúry SR, sekcia kultúrneho dedičstva, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava. Hodnotiť sa budú projekty obnovy a reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky ukončené v roku 2018 alebo v roku 2019.

 

Projekty obnovy pamiatok sa dajú prihlásiť do jednej z troch kategórií súťaže:

  1. komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky (exteriér, interiér, reštaurovanie, vybavenie,…) zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri hnuteľných národných kultúrnych pamiatok alebo v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok,
  1. reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky – objektu (menšie objekty – súsošie, socha, oltár, freska,…), zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri hnuteľných národných kultúrnych pamiatok alebo v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok,
  1. špeciálna cena za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky.

 

Poslaním súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska. Zároveň je jej cieľom aj zvýšenie záujmu verejnosti o kultúrne pamiatky.

Projekty, prihlásené do súťaže vyhodnotí podľa pravidiel štatútu súťaže Kultúrna pamiatka roka odborná porota. Najlepším z prihlásených projektov ministerka kultúry s partnermi súťaže udelí ceny Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2018/2019, bez uvedenia poradia. Laureáti získajú osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrna pamiatka roka 2018/2019, artefakt súťaže – sošku bájneho vtáka Fénixa, finančnú odmenu 10 tisíc eur od Nadácie SPP a čestný diplom. Soška bájneho vtáka Fénixa pochádza z dielne sochára Stanislava Mikuša a symbolizuje znovuzrodenie kultúrnej pamiatky.

V odôvodnenom prípade môže byť udelené čestné uznanie za obnovu alebo reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky. Odborná porota môže navrhnúť aj udelenie čestného uznania za mimoriadny prínos vlastníka, alebo za mimoriadny prínos zhotoviteľa, metodika, patróna, iniciátora obnovy alebo reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky. Nositeľ čestného uznania získa diplom bez nároku na finančnú odmenu a bez nároku  na výtvarný symbol súťaže.

Ministerstvo pri organizovaní súťaže spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a s partnermi súťaže.

Prihláška do súťaže, jej štatút a ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke ministerstva kultúry https://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo/ochrana-pamiatkoveho-fondu/sutaze-a-podujatia/sutaz-kulturna-pamiatka-roka/.

Posledná aktualizácia: 21. decembra 2020 / Komunikácia Protokol

Zdieľať