Organizačný a rokovací poriadok definuje presné pravidlá súťaže, najmä zloženie, členstvo a činnosť 12-člennej skupiny nezávislých odborníkov, ktorá bude zriadená na účel výberu Európskeho hlavného mesta kultúry v Slovenskej republike na rok 2026. Skupina nezávislých odborníkov bude zohrávať kľúčovú úlohu v dvoch fázach výberu, tzn. v rámci predbežného výberu a konečného výberu. Predbežný výber sa v zmysle konzultácie s Európskou komisiou uskutoční v januári 2021 a konečný výber je naplánovaný v rozpätí mesiacov september až november 2021.

Organizačný a rokovací poriadok, ktorý uzatvára rad dokumentov k dispozícii na webovom sídle Ministerstva kultúry SR v súvislosti s vyššie zmienenou Výzvou, má kľúčový význam z hľadiska ozrejmenia celého procesu výberu, ktorý vyvrcholí najneskôr v decembri 2021. V decembri 2021 bude známy víťaz akcie Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026. Držiteľ titulu Európske hlavné mesto kultúry v Slovenskej republike na rok 2026 prevezme štafetu po Košiciach, ktoré boli historicky prvým hostiteľom tohto prestížneho titulu v Slovenskej republike v roku 2013.

Materiál je k dispozícii v časti EHMK 2026 – Kľúčové dokumenty, ako aj v jej anglickej mutácii ECOC 2026.

Posledná aktualizácia: 11. februára 2020 / MKSR Admin

Zdieľať