Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚSR) hľadá nové vedenie. Ministerstvo kultúry SR (MK SR), vyhlásilo dňa 16. novembra 2021 proces verejného vypočutia na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa PÚSR. Nová smernica MK SR o procese verejného vypočutia garantuje férový, otvorený a transparentný postup. Záujemcovia záujemkyne sa môžu prihlásiť do 16. decembra 2021. Záujmom ministerstva kultúry ako zriaďovateľa PÚSR je plnenie cieľov štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu.

Procesom verejného vypočutia sa overujú predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov, ktoré sú potrebné na výkon funkcie štatutárneho orgánu. Od záujemcov a záujemkýň o pozíciu generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky očakávame zefektívnenie riadenia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, najmä posilnenie manažérskych kapacít, profesionálne posilnenie oblasti marketingu a práce s publikom, optimalizáciu organizačnej štruktúry a pracovných pozícií, dodržiavanie vysoko profesionálnych vzťahov, zvyšovanie odborných štandardov a aktívne riešenie etických dilem.
PÚSR má spolupracovať s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, využívanie a prezentáciu pamiatkového fondu, podieľať sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a pamiatkových území a spolupracovať s medzinárodnými organizáciami a partnerskými inštitúciami v zahraničí.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vznikol 1. 4. 2002 na základe zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je právnickou osobou a je špecializovaným orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Pamiatkový úrad vykonáva štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou a jeho sídlom je Bratislava. Pamiatkový úrad riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu uskutočňovaný krajskými pamiatkovými úradmi, ktoré sídlia v územných obvodoch kraja.

Dočasne poverený vedením PÚSR je aktuálne PhDr. Radoslav Ragač, PhD.

Všetky informácie o postupe verejného vypočutia a jeho podmienkach nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o procese verejného vypočutia a tiež v novej smernici o procese verejného vypočutia. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

Posledná aktualizácia: 16. novembra 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať