Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie generálnej riaditeľky alebo generálneho riaditeľa Národného osvetového centra (NOC). Proces sa riadi pravidlami smernice MK SR o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Záujemcovia a záujemkyne sa môžu hlásiť ešte týždeň, do 31. júla 2022. Do výsledku výberového konania, najdlhšie však do 14. novembra 2022, je dočasne poverený vedením NOC Mgr. Erik Kriššák.

Očakávania od nového štatutára alebo novej štatutárky NOC

NOC by malo pod novým vedením reagovať na aktuálne dianie v kultúre, spolupracovať s partnermi z oblasti svojho pôsobenia a vytvárať rozmanitú a inovatívnu ponuku pre verejnosť. Zároveň MK SR od nového vedenia očakáva, že NOC bude personálne stabilnou organizáciou, bude efektívne využívať vlastných pracovníkov a pracovníčky a poskytovať im priaznivé, tvorivé a kolegiálne pracovné prostredie. V súvislosti s rôznymi krízovými situáciami musí budúci štatutár alebo štatutárka NOC prinášať inovatívne riešenia, rozvíjať on-line aktivity v nadväznosti na moderné technológie a súčasné spôsoby prezentácie kultúry, umenia a neformálneho vzdelávania a zaistiť dostupnosť širokého spektra aktivít NOC pre rozsiahly okruh záujemcov a záujemkýň.

MK SR má od nového vedenia NOC viaceré očakávania. Okrem iného, že bude pokračovať v realizácii svojich základných činností, ale tiež prinášať inovatívne prístupy v oblasti profesijného a občianskeho vzdelávania, v záujmovej umeleckej činnosti a amatérskej umeleckej tvorbe, výskume a v oblasti dokumentácie a následného sprostredkovania realizovaných činností a informácií v oblasti svojho pôsobenia v nadväznosti na súčasné trendy v kultúre.

V spolupráci s MK SR bude aktívne participovať na príprave, implementácii, evaluácii a rozvoji kultúrnej politiky za oblasť svojho pôsobenia a na implementácii medzinárodných dokumentov, ktorých plnením je SR viazaná. Rovnako sa očakáva vypracovanie stratégie efektívneho využívania pridelených finančných zdrojov a získavania ďalších mimo štátneho rozpočtu a plánu pre navýšenie vlastných príjmov a rozvoj partnerstiev so súkromným sektorom ako súčasť budovania svojej značky.

Uchádzači a uchádzačky o túto pozíciu by sa mali vo svojich projektoch rozvoja a riadenia zamerať na NOC ako na efektívne hospodáriacu organizáciu, ktorá si kvalitne a vysoko odborne plní svoje činnosti. NOC má byť moderným a inkluzívnym priestorom a inštitúciou otvorenou pre jedinečné živé a interaktívne stretnutia s odbornou verejnosťou, kolektívmi a jednotlivcami z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby.

Národné osvetové centrum

NOC bolo založené v roku 1958. Tvoria ho kancelária generálneho riaditeľa, projektová kancelária, odbor hlavných činností (oddelenie folklóru a folklorizmu, oddelenie neprofesionálneho umenia, oddelenie digitalizácie a dokumentácie, oddelenie vzdelávania, výskumu a štatistiky), odbor ekonomiky a prevádzky (oddelenie prevádzky, oddelenie ekonomiky) a odbor marketingu a komunikácie (oddelenie komunikácie a edičnej činnosti, oddelenie produkcie kultúrnych podujatí).

Poslaním organizácie je odborná, metodická, koordinačná, teoretická, analytická, informačná, dokumentačná a konzultačná činnosť v kultúrno-osvetovej oblasti, výskum a realizácia štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry, vyhlasovanie, odborné a metodické riadenie, koordinácia a financovanie realizácie postupových súťaží a prehliadok v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby a realizácia profesijného a občianskeho vzdelávania v oblasti kultúry.

Všetky informácie o postupe výberového konania a jeho podmienkach sú zverejnené v Oznámení o výberovom konaní a tiež v smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle MK SR – Výberové konania.

Posledná aktualizácia: 22. júla 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať