Ministerka kultúry Slovenskej republiky na základe § 5 ods. 1 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyzýva osoby pôsobiace v audiovízii v Slovenskej republike na predloženie návrhov na vymenovanie členov rady Audiovizuálneho fondu, z ktorých jeden bude členom rady z oblasti nezávislých producentov v audiovízii podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona a jeden bude členom rady vymenovaným ministrom podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona.

Fyzická osoba navrhnutá za člena rady musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť; za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený
  za úmyselný trestný čin,
 • vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa,
 • najmenej 3 roky odbornej praxe v oblasti nezávislých producentov v audiovízii, ak ide o návrh na vymenovanie člena rady podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona.

Funkcia člena rady Audiovizuálneho fondu je nezlučiteľná s funkciou:

 • prezidenta Slovenskej republiky,
 • poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
 • člena vlády Slovenskej republiky,
 • štátneho tajomníka,
 • generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva,
 • predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • starostu,
 • prokurátora,
 • sudcu,
 • člena Rady pre mediálne služby,
 • člena volených orgánov Rozhlasu a televízie Slovenska,
 • člena orgánov umeleckých fondov,
 • riaditeľa Audiovizuálneho fondu,
 • člena dozornej komisie Audiovizuálneho fondu,
 • člena odbornej komisie Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 5 ods. 6 zákona člen rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.

Podľa § 5 ods. 9 zákona je člen rady povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom. Podľa § 19 ods. 4 a § 22b ods. 4 zákona člen rady nemôže byť žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

S účinnosťou od 1.1.2020 je člen rady Audiovizuálneho fondu podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov verejným funkcionárom, na ktorého sa vzťahujú práva a povinnosti verejného funkcionára podľa tohto zákona.

K návrhu osoby za člena rady Audiovizuálneho fondu je potrebné priložiť jej:

 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • štruktúrovaný životopis vrátane prehľadu doterajšej odbornej praxe kandidáta v príslušnej oblasti a
 • čestné vyhlásenie, ktorého vzor tvorí prílohu tejto výzvy.

Návrh na člena rady Audiovizuálneho fondu spolu s uvedenými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sekcia kreatívneho priemyslu, Nám. SNP 33, Bratislava alebo poštou na adresu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sekcia kreatívneho priemyslu, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava v obálke označenej heslom „Návrh kandidáta na člena rady AVF“ do 28. novembra 2022. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Na návrhy doručené po lehote, neúplné návrhy a na návrhy na kandidátov, ktorí nespĺňajú kritériá uvedené v tejto výzve, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nebude prihliadať.

Cestne vyhlasenie_clen rady AVF Cestne vyhlasenie_clen rady AVF_NP

Posledná aktualizácia: 11. novembra 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať