Záštita ministra kultúry Slovenskej republiky a Záštita Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Akým podujatiam sa udeľuje záštita?

Záštita ministra kultúry Slovenskej republiky a Záštita Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je symbolickým uznaním vysokej umeleckej kvality a jedinečného kultúrneho a spoločenského prínosu kultúrneho podujatia, ktoré má nadregionálny až medzinárodný charakter. Záštita je čestnou poctou a z jej udelenia nevyplýva nárok na finančné alebo iné zabezpečenie kultúrneho podujatia. Záštita ministra kultúry Slovenskej republiky a Záštita Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa udeľuje jednorazovým kultúrnym podujatiam, spravidla sa neudeľuje kultúrnym podujatiam miestneho charakteru, zábavným spoločenským podujatiam a prezentácii jednotlivých umeleckých diel.

Kto môže byť žiadateľom o záštitu?

O udelenie záštity môže požiadať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je hlavným organizátorom podujatia a je zodpovedná za jeho prípravu a realizáciu počas celej doby trvania.

Ako požiadať o záštitu?

Žiadosť o záštitu je potrebné predložiť ministerstvu najmenej 20 pracovných dní pred konaním podujatia. Žiadateľ v žiadosti uvedie:

a) názov kultúrneho podujatia,

b) termín a miesto začatia (otvorenia) podujatia a dobu jeho trvania,

c) stručnú charakteristiku podujatia s uvedením jeho kultúrno-spoločenského významu pre verejnosť,

d) finančnú spoluúčasť ministerstva pri realizácii podujatia (napr. poskytnutie prostriedkov z dotačného systému ministerstva),

e) či bola podujatiu udelená záštita najvyššími ústavnými činiteľmi resp. inými predstaviteľmi verejného, politického a kultúrneho života.

Logo MK SR

V prípade, že bola kultúrnemu podujatiu udelená záštita, má organizátor právo uviesť túto skutočnosť pri propagácii podujatia a použiť logo Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Logo je vo formáte jpg a vo vektorovom formáte zverejnené na internetovskej stránke ministerstva.

Posledná aktualizácia: 6. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať