Zákonom č. 586/2001 bol schválený  štátny rozpočte SR na rok 2002. Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2002 pre kapitolu MK SR oznámilo Ministerstvo financií SR listom č. 139/2002-42 z 11. januára 2002.

V súlade s bodom C. 25. uznesenia vlády SR č. 790/2001 je povinnosťou správcu rozpočtovej kapitoly rozpísať  zo schválených záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2002 záväzné ukazovatele na vlastné rozpočtové hospodárenie a pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie vo svojej pôsobnosti do 14 dní od doručenia rozpisu MF SR.

V roku 2002 sa bude aj naďalej uplatňovať identifikácia vybraných platieb v rámci celej rozpočtovej kapitoly podľa postupu uvedeného v liste MF SR č. 2842/1998-sekr. zo dňa 17. 9. 1998 a v dodatku k nemu z 8. 10. 1998, ako aj postup uvedený v liste č. 3075/98 KM z 15. 10. 1998, pričom zostávajú v platnosti výnimky udelené ministrom financií, resp. ministerskou financií.

V priebehu roka 2002 je potrebné dôsledne dodržiavať reguláciu výdavkov určenú zákonom o štátnom rozpočte na rok 2002 v § 14, ktorú bude Ministerstvo financií SR prísne sledovať, a to:

MK SR môže v roku 2002 čerpať rozpočtové výdavky určené v § 1 ods. 1. zákona o štátnom rozpočte takto:

a/ k 31. marcu 2002 najviac do výšky 25% celkových výdavkov schválených pre rozpočtovú kapitolu,

b/ k 30. júnu 2002 najviac do výšky 50% celkových výdavkov schválených pre rozpočtovú kapitolu,

c/  k 30. septembru 2002 najviac do výšky 75% celkových výdavkov schválených pre rozpočtovú kapitolu,

d/  k 31. decembru 2002 najviac do výšky 100% celkových výdavkov schválených pre rozpočtovú kapitolu.

V súlade so zákonom o štátnom rozpočte môže v odôvodnených prípadoch  povoliť čerpanie rozpočtových výdavkov inak, ako je uvedené, len vláda SR alebo na základe jej splnomocnenia minister financií.

V I. polroku 2002 Ministerstvo financií SR v zásade nebude vykonávať rozpočtové opatrenia v rámci rozpočtovej kapitoly, týkajúce sa úprav bežných výdavkov na ťarchu kapitálových výdavkov a naopak.

Do 31. 12. 2002 bude dôsledne sledované plnenie úlohy vyplývajúcej z bodu C. 34. uznesenia vlády SR č. 790/2001, nepredkladať v roku 2002 návrhy legislatívnych predpisov a iných materiálov, ktoré zakladajú  finančné nároky na zvýšenie počtu zamestnancov a zvýšenie výdavkov alebo úbytok príjmov schválených v štátnom rozpočte na rok 2002 s rozpočtovými dôsledkami na štátny rozpočet alebo na iné rozpočty tvoriace verejný rozpočet.

Rozpis záväzných ukazovateľov za rozpočtovú kapitolu  MK SR na rok 2002 /v tis. Sk/

Ukazovateľ

 rozpis rozpočtu
2001

  skutočnosť 2001

rozpis
rozpočtu
2002

%
3:1

a

1

2

3

4

I.PRÍJMY

5 000

15 900

5 500

110,0

II.VÝDAVKY

Výdavky kapitoly spolu

2 372 834

2 447 203

2 887 507

121,7

v tom:

A. Bežné výdavky spolu /600/

2 072 834

2 049 752

2 131 997

102,8

z toho:

Bežné výdavky rozpočtových  org.

235 686

250 025

268 505

113,9

z toho Program Rozvoj kultúry

0

0

10 000

x

A.1. mzdy, platy, služobné príjmy

a ostatné vyrovnania /610/

78 180

85 580

99 550

127,3

A.4.Bežné transfery /640/

1 837 148

1 799 727

1 863  492

101,4

z toho:

 príspevkovým org /641001/

958 428

947 551

 948 739

99,0

v tom : Program Rozvoj kultúry

0

0

36 700

x
podprogram Prezentácia kultúry v zahraničí

0

0

7 700

x

podprogram PRENAME

0

2 800

1 500

x

štátnym fondom – ŠFK Pro Slovakia

72 000

71 172

0

x
Jednotlivcom a nezisk.  org./642/

699 272

700 622

737 883

105,5

z toho:

a/ Občianskym zdr. /642001/ v tom:

113 350

106 502

80 300

70,8

transfer pre občianske združenia

31 850

27 400

6 000

18,8

z toho:

divadelníctvo

7 000

6 073

1 000

14,3

literatúra

4 000

3 427

1 000

25,0

hudba a koncertná činnosť

6 000

4 557

1 000

16,7

výtvarné umenie, architekt., dizajn

6 000

5 346

1 000

16,7

kinematografia a audiovízia

4 500

4 042

1 000

22,2

občianske združ. neumel. smeru

4 350

3 955

1 000

23,0

podpora slovenskej kultúry na jazykovo zmiešaných územiach SR

12 000

3 953

0

x
umelecké a kultúrne časopisy

11 000

11 949

5 000

45,5

kultúra  menšín

31 800

29 647

49 000

154,1

Matica slovenská

19 000

18 782

10 500

55,3

mimoriadne kultúrne  aktivity

6 500

13 216

9 000

138,5

umelecká literatúra a časopisy

pre deti  a mládež

600

1 026

500

83,3

pôvodná slovenská umelecká literatúra

600

205

300

50,0

umenovedná a umeleckonáučná lit.

0

324

0

x

b/ neziskové organizácie /6420002/

0

4 272

5 000

x

v tom: občianske združenia

0

361

0

x

z toho :

hudba a koncertná činnosť

0

170

0

x

kinematografia a audiovízia

0

98

0

x

výtvarné umenie,architekt.a dizajn

0

93

0

x

kultúra menšín

0

1 065

0

x

podpora slovenskej kultúry na jazykovo zmiešaných územiach

0

120

0

x

mimoriadne kultúrne aktivity

0

2 725

5 000

x

mimoriadne kultúrne aktivity ostatné

0

2 006

0

x

c/ BT RO/čl. popl. v tuzemsku /

18

18

49

  272,2
d/ cirkvi a náb. sp. vrátane  charity

594 204

587 371

651 334

109,6

e/BT RO /odstupné, zásluhy/

1 700

453

1 200

70,6

Dotácie právnickým osobám /643/

59 000

55 316

88 500

150,0

v tom oblasti:

 umelecká literatúra a časopisy

pre deti a mládež

5 000

4 786

5 000

100,0

 pôvodná slovenská umelecká

literatúra

4 000

3 497

4 000

100,0

 tvorba a výr.  dlhom.  hraného filmu

17 000

14 452

16 000

94,1

 umelecké a kultúrne časopisy

6 000

1 447

4 000

66,7

 kultúra menšín

12 000

10 479

35 000

291,7

 mimoriadne kult. aktivity

13 000

19 404

23 000

176,9

 umenovedná a umeleckonáučná lit.

2 000

1 250

1 500

75,0

Dotácie fyzickým osobám – podnikateľom /644/

20 800

11 185

12 800

61,5

v tom:

 tvorba a výr. dlhom. hraného filmu

3 600

0

4 000

111,1

 umelecká literatúra a časopisy

pre deti a mládež

2 000

1 090

1 500

75,0

 pôvodná slovenská umelecká

literatúra

2 000

2 190

1 700

85,0

 umelecké a kultúrne časopisy

3 000

717

1 000

33,3

 kultúra menšín

6 200

2 619

2 000

32,3

 mimoriadne kult. aktivity

3 000

3 383

1 100

36,7

umenovedná a umeleckonáučná lit.

1 000

1 186

1 500

150,0

BT /transfery do zahraničia /648/         17 648

13 882

21 876

124,0

z toho: poplatky za čl. v medzin.org.

14 998

12 046

15 076

100,5

B. Kapitálové výdavky spolu /700/

300 000

397 451

755 510

251,8

v tom:

B.1.Kapitálové aktíva roz.org./710/

68 400

120 186

195 500

285,8

B.2.Kapitálové transfery /720/

231 600

277 265

560 010

241,8

z toho:

kapitálové transfery príspevkovým organizáciám /72101 a 722/

231 600

277 265

534 885

230,9

D. Účelové prostriedky

872 049

866 332

954 482

109,4

 v tom:

transfer ŠFK / Program Pro Slovakia

72 000

71 172

97 416

135,3

transfery /Programy

umelecká literatúra a časopisy

pre deti a mládež / podprogram

7 600

6 902

7 000

    92,1

občianske združenia

31 850

27 761

6 000

18,8

v tom:

divadelníctvo

7 000

6 073

1 000

14,3

literatúra

4 000

3 427

1 000

25,0

hudba a koncertná činnosť

6 000

4 727

1 000

16,7

výtv. umenie, architektúra a dizajn

6 000

5 439

1 000

16,7

kinematografia a audiovízia

4 500

4 140

1 000

22,2

obč. združ. neumeleckého smeru

4 350

3 955

1 000

23,0

pôvodná slovenská umelecká

literatúra

6 600

5 892

6 000

90,9

tvorba a výr. dlhom. hraného filmu

20 600

14 452

20 000

97,1

umelecké a kultúrne časopisy

20 000

14 113

10 000

50,0

kultúra menšín

50 000

43 810

86 000

172,0

cirkvi a náboženské spoločnosti

594 204

597 871

651 334

109,6

z toho:

Slovenská katolícka charita

55 500

55 500

57 500

103,6

Evanjelická diakonia ECAV

4 700

4 700

5 300

112,8

Matica slovenská

19 000

18 782

10 500

55,3

Mimoriadne kult. aktivity

22 500

40 734

38 100

169,3

podpora slovenskej kultúry na jazykovo zmiešaných územiach SR

12 000

4 074

0

x

projekty na pomoc krajanom *

2 650

1 836

3 350

126,4

umenovedná a umeleckonáučná lit.

3 000

2 760

3 000

100,0

prezentácia slov. kultúry v zahraničí

0

0

7 700

x

zameriavanie v zmysle zákona NR SR č. 282/1993 Z. z.

9 966

16 151

8 000

80,3

hospodárska mobilizácia

79

22

82

103,8

*/ delimitácia  2 650 tis. Sk na základe uznesenia vlády SR č. 1211/2001 k 1.1.2002 do

rozpočtovej kapitoly ÚV SR

Rozpis rozpočtu podľa ekonomickej a  funkčnej klasifikácie

I. Príjmy kapitoly

Rozpis štátneho rozpočtu na rok 2002 stanovuje pre kapitolu kultúry príjmy v sume 5 500 tis. Sk, čo je o  500 tis. Sk viac v porovnaní s rokom 2001.

                                                                                                           /v tis. Sk/

Organizácia

Schválený
rozpočet
2001

Skutočnosť
2001

Rozpis
na rok
2002

Index
%
3 : 1

Index
%
3 : 2

              a               1              2              3

4

5

Univerzit. knižnica

 1 460

2 198

1 540

   105,5

70,1

Slov. nár. knižnica

    590

1 947

   750

   127,1

38,5

Bibiana

    450

  534

   210

   46,7

39,3

MK SR aparát

 2 500

8 039

3 000

  120,0

37,3

C e l k o m

        5 000

       12 718

5 500

  110,0

43,2

V rámci  rozpočtu na rok 2002 v oblasti bežných výdavkov rozpočtových organizácií sa rozpisujú  výdavky  Univerzitnej knižnice, Bratislava,  Bibiany – medzinárodného domu umenia pre deti, Bratislava, Slovenskej národnej knižnice, Martin a  Ministerstva kultúry SR   / vrátane transferov RO/.

Rozpis rozpočtu na rok 2002 podľa organizácií:
/ mzdy, poistné, tovary a služby, bežný transfer/

                                                                                                                                    /v tis. Sk/

Organizácia

Schválený
rozpočet      2001

 Skutočnosť
2001           

 Rozpis
na rok
2002

Index
%
3 : 1

 Index %
3 : 2           

             a              1             2             3

4

5

Univerzit. knižnica

47 396

51 064

  51 586

108,8

101,0

Slov. nár. knižnica

       71 126

81 181

  77 610

109,1

95,6

Bibiana

17 163

26 096

  18 059

105,2

69,2

MK SR vl. činnosť

21 386

22 001

  16 507

  77,2

75,0

MK aparát

95 331

82 200

111 068

116,5

135,1

C e l k o m

  252 402

      262 542

       274 830

108,9

104,7

Bežný transfer rozpočtovým organizáciám pre 2002 v sume 16 325 tis. Sk sa rozpisuje na úhradu členských poplatkov v SR a v zahraničí, na uznanie zásluh – Cenu ministra a na odstupné.

2.      2.     Bežné transfery

2.   2. 1. Bežné transfery príspevkových organizácií na činnosť/64101/

V rámci bežných transferov pre príspevkové organizácie je rozpis rozpočtu spracovaný pre  24 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.

                                                                                                                     /v tis. Sk/

Názov organizácie

Schválený
rozpočet
2001

skutočnosť
2001

Rozpis
na rok
2002

index
%
3:1

index
%
3:2

a

1

2

3

4

5

Slov. národné divadlo, Bratislava

263 400

267 476

282 000

107,1

105,4

Divadlo Nová scéna, Bratislava

35 600

38 240

32 000

89,9

83,7

Štátna opera B. Bystrica

40 200

43 750

40 000

99,5

91,4

08.2.0.1  spolu :

339 200

349 466

354 000

104,4

101,3

US Lúčnica, Bratislava

13 400

15 126

13 000

97,0

85,9

Slovenská filharmónia, Bratislava

94 900

95 958

92 500

97,5

96,4

SĽUK, Bratislava

17 900

21 600

17 500

97,8

81,0

MUS Mladé srdcia, Bratislava

4 900

5 997

4 900

100,0

81,7

08.2.0.2  spolu :

131 100

138 681

127 900

97,6

92,2

Slov. Ústredná hvezdáreň, Hurbanovo

11 200

11 390

10 500

93,7

92,2

08.2.0.3  spolu :

11 200

11 390

10 500

93,7

92,2

Mediálne informačné centrum, BA*

          4 661

3 885

0

Ústav pre vzťahy štátu a cirkví BA*

          2 900

2 937

2 820

97,2

96,0

Hudobné centrum, Bratislava

25 200

33 997

23 000

91,3

67,7

Slov. centrum dizajnu, Bratislava

7 800

8 714

7 300

93,6

83,8

Slov. filmový ústav, Bratislava

11 000

15 603

11 500

104,5

73,7

Divadelný ústav, Bratislava

15 400

16 993

15 000

97,4

88,3

Národné osvetové centrum, Bratislava

34 800

40 665

37 800

108,6

93,0

Literárne informačné centrum, Bratislava

20 500

21 471

15 000

73,2

70,0

08.2.0.4  spolu :

122 261

144 265

112 420

92,0

78,0

Slov. knižnica pre nevidiacich, Levoča

11 700

12 708

12 500

106,8

98,4

08.2.0.5  spolu :

11 700

12 708

12 500

106,8

98,4

Slov. národné múzeum, Bratislava

85 500

89 947

85 900

100,5

95,5

Slov. technické múzeum,  Košice

14 300

15 027

14 000

97,9

93,2

Múzeum SNP, B. Bystrica

10 400

11 233

10 700

102,9

95,3

Slov. národná galéria, Bratislava

50 400

54 588

49 000

97,2

89,8

08.2.0.6  spolu :

160 600

170 795

159 600

99,4

93,4

Pamiatkový ústav, Bratislava

46 300

47 433

45 500

98,3

95,9

08.2.0.7  spolu :

46 300

47 433

45 500

98,3

95,9

SNM, Bratislava – múzeá menšín

9 500

10 488

19 000

200,0

181,2

08.2.0.8  spolu :

9 500

10 488

19 000

200,0

181,2

ÚĽUV, Bratislava

17 500

17 500

17 500

100,0

100,0

Dom zahraničných Slovákov, Bratislava

14 600

16 434

*5 568

38,1

33,9

Správa kult. zariadení MK SR, Bratislava

27 600

28 364

26 100

94,6

92,0

08.2.0.9  spolu :

59 700

62 298

49 168

82,4

78,9

S U M Á R  príspevkové organizácie

891 561

947 524

890 588

99,9

94,0

*/ bez delimitovaných prostriedkov v zmysle uznesenia vlády SR č. 1211/2001

2. 2. 2. Účelové prostriedky

Podľa rozpočtovej klasifikácie sú účelové finančné prostriedky rozpísané nasledovne :

Účelové prostriedky rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR na rok 2002

                                                                                                                 /v tis. Sk/

Ukazovateľ

Schválený
rozpočet
2001

Skutočnosť 2001

Rozpis
na rok
2002

a

1

2

3

Účelové transfery

862 004

839 658

801 934

Občianske združenia

31 850

27 761

6 000

z toho divadelníctvo

7 000

6 073

1 000

           literatúra

4 000

3 427

1 000

           hudba a koncertná činnosť

6 000

4 727

1 000

           výtv. umenie, architektúra a         

           dizajn

 

6 000

 

5 439

 

1 000

           kinematografia a audiovízia

4 500

4 140

1 000

           obč. združ.neum. charakteru

4 350

3 955

1 000

Umelecké a kultúrne časopisy

20 000

14 113

10 000

Cirkvi a náboženské spoločnosti vrát. SKCH a Ev. diakonie ECAV

 

594 204

 

587 371

 

651 334

Matica slovenská

19 000

18 782

10 500

Mimoriadne kultúrne aktivity

22 500

40 734

38 100

Kultúra menšín

50 000

43 810

86 000

Podpora slovenskej kultúry na jazykovo zmiešaných územiach

 

12 000

 

4 073

 

0

Umelecká literatúra a  časopisy pre deti a mládež

 

7 600

 

6 902

 

0

Pôvodná slovenská umelecká literatúra a distribúcia

 

6 600

 

5 892

 

0

Tvorba a výroba dlhometrážnych filmov

 

20 600

 

14 452

 

0

Umenovedná a umeleckonáučná literatúra

 

3 000

 

 2 760

 

0

Projekty na pomoc krajanom

2 650

1 836

0

ŠFK Pro Slovakia

72 000

71 172

0

3. Účelové transfery rozpísané v rámci programov

Účelové transfery Umelecká literatúra a časopisy pre deti a mládež, Pôvodná slovenská umelecká literatúra, Tvorba a výroba dlhometrážnych filmov, Umenovedná a umeleckonáučná literatúra a Prezentácia kultúry v zahraničí budú v roku 2002 a nasledujúcich rokoch financované v rámci programu Rozvoj kultúry ako podprogramy a účelový transfer Projekty na pomoc krajanom ako samostatný program Projekty na pomoc krajanom a bývalý účelový transfer Štátnemu  fondu kultúry Pro Slovakia ako samostatný Program Pro Slovakia. Návrh programov rozpočtovej kapitoly MK SR financovaných zo štátneho rozpočtu v roku 2002  bol predložený ako samostatný materiál Ministerstva kultúry SR na rokovanie vlády SR /uzn. vlády SR č. 661/2001/

Prehľad programov rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR

– bežné výdavky kapitoly rozpočtované vo forme programov

                                                                                                                          /v tis. Sk/

Program

Schválený rozpočet  2001

Skutočnosť
2001

Rozpis
na rok
2002

Index
%
3:2

a

1

2

3

4

Pro Slovakia

0

0

*53694

x

Projekty na pomoc krajanom

0

0

3 350

x

Výstava Stred Európy okolo r. 1000

0

0

**4400

x

Rozvoj kultúry –

v tom podprogramy:

0

0

90 400

x

Umelecká literatúra a  časopisy pre deti a mládež

0

0

7 000

x

Pôvodná slovenská umelecká literatúra a distribúcia

0

0

6 000

x

Tvorba a výroba dlhometrážnych filmov

0

0

20 000

x

Umenovedná a umeleckonáučná literatúra

0

0

3 000

x

Prezentácia kultúry v zahraničí

0

0

7 700

x

Ohodnotenie odborných pracovníkov

0

0

33 600

x

Nákup knižničných fondov

0

0

3 100

x

Mimoriadne kultúrne aktivity

0

0

10 000

x

* /  kapitálový transfer 43 722 tis. Sk

**/ súčasť rozpočtu SNM, Bratislava

B. Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2002 sa rozpisuje v nasledovnom členení:

Výdavky kapitoly spolu /700/                                                                 755 510 tis. Sk

v tom :

programovo alokované                                                                          711 422 tis. Sk
programovo nealokované                                                                        44 088 tis. Sk

z toho :

Kapitálové aktíva rozpočtových organizácií /710/                                      195 500 tis. Sk

Kapitálové transfery príspevkovým organizáciám
a neziskovým organizáciám a jednotlivcom /720/                                     560 010 tis. Sk

V členení podľa druhu výdavkov na:

Individuálne výdavky                                                                             626 838 tis. Sk
Systémové výdavky                                                                                28 550 tis. Sk
Výdavky na bežnú investičnú činnosť                                                       100 122 tis. Sk

Kapitálové aktíva

Univerzitná knižnica, Bratislava                                                               169 000 tis. Sk
Knižničné a multimediálne centrum                                                          168 000 tis. Sk
– obnova a revitalizácia budov Univerzitnej knižnice v Bratislave
licencie                                                                                                     1 000 tis. Sk

Slovenská národná knižnica, Martin                                                             500 tis. Sk
licencie                                                                                                     500 tis. Sk
MK SR                                                                                                   1 000 tis. Sk
EZS, výpočtová technika, informačný systém, softvér
telekomunikačné zariadenie

Kapitálové transfery

Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava                                       406 800 tis. Sk

Program Novostavba SND – pokračovanie výstavby SND                         406 800 tis. Sk
s cieľom ukončiť časť opery v roku 2002

Slovenské národné múzeum, Bratislava                                                   41 588 tis. Sk
Žižkova 14 – 16, Bratislava – obnova kult. pamiatky                                 37 975 tis. Sk
NKP Hrad Červený Kameň – Častá                                                            2 063 tis. Sk
NKP Betliar – obnova parku                                                                      1 550 tis. Sk

Program  Rozvoj kultúry                                                                         90 400 tis. Sk

v tom :

Slovenské národné divadlo, Bratislava
prístavba skladu dekorácií                                                                        9 000 tis. Sk

Slovenská filharmónia, Bratislava
rekonštrukcia klimatizácie – Reduta- dofinancovanie
klimatizácie koncertnej sály a rekonštrukcie kotolne                                    2 500 tis. Sk

Slovenský filmový ústav, Bratislava
rekonštrukcia a modernizácia obj.  Grösslingova 32 -I. et.                          13 500 tis. Sk

Slovenské národné múzeum, Bratislava
Žižkova 14 – 16, Bratislava – obnova kult. pamiatky                                  12 000 tis. Sk

Slovenská národná galéria, Bratislava
PD na rekonštrukciu premostenia – odstránenie havarijného stavu               2 000 tis. Sk

Slovenská národná knižnica, Martin
nákup 1 ks dodávkového vozidla                                                               1 000 tis. Sk
nákup prevádzkových  zariadení                                                                7 000 tis. Sk

Slovenské národné múzeum, Bratislava
ochrana biodiverzity na Slovensku                                                             2 400 tis. Sk

v tom:

PC technika pre účely dokumentácie s príslušenstvom                                   300 tis. Sk
vybudovanie trvalej expozície diverzity prírody Slovenska                             800 tis. Sk
digitálny fotoaparát s príslušenstvom + GPS                                                 100 tis. Sk

Slovenská národná knižnica, Martin
Stratégia knihovníctva                                                                              7 000 tis. Sk

v tom :
Doškolovacie pracovisko                                                                             770 tis. Sk
EZS, EPS                                                                                                 2 490 tis. Sk

MK SR – účelové prostriedky
Nákup zbierkových predmetov múzeí a galérií                                            6 000 tis. Sk
Projekt elektronizácie knižníc                                                                  18 000 tis. Sk
Mimoriadne kultúrne aktivity /pol. 643/                                                    10 000 tis. Sk
Program Pro Slovakia                                                                             43 722 tis. Sk
na základe rozhodnutia  odborných komisií v roku 2002                             18 597 tis. Sk
určené NR SR v zákone o ŠR na rok 2002                                                 25 125 tis. Sk
Program Výstava Stred Európy okolo r. 1000                                              2 500 tis. Sk

Slovenské národné múzeum, Bratislava
zabezpečovacie systémy                                                                           2 500 tis. Sk

Posledná aktualizácia: 29. januára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať