Materiál sa predkladá:
v zmysle uzn. vlády SR č. 1231/2002
D.21.

Predkladá:
Ing. Alžbeta Bohonyová
generálna riaditeľka sekcie ekonomiky

Schvaľuje:
Rudolf Chmel
minister kultúry

Bratislava 21. januára 2003

OBSAH:

1.  Rozpis záväzných ukazovateľov za rozpočtovú kapitolu MK SR na rok 2003

2.  Rozpis rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie

    2.1  Príjmy kapitoly

    2.2  Výdavky kapitoly

3.  Príloha č. 1

4.  Príloha č. 2/1

Posledná aktualizácia: 29. januára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať