Upozorňujeme vás, že

  • podprogram je zameraný na komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 12. 2020,
  • prijímateľ dotácie je povinný pri použití dotácie dodržať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • k žiadosti je potrebné priložiť stavebný rozpočet a projektovú dokumentáciu v elektronickej forme (napr.: Cenkros a pod.),
  • prijímateľ dotácie sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri realizácii kontroly pripravenosti a postupu obnovy/reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky Pro Monumente – prevencia údržbou,
  •  prijímateľ predkladá k žiadosti povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, alebo žiadosť o vydanie povolenia. Povolenie je potrebné predložiť najneskôr k podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie,
  • úplná žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2021 – podprogram 1.5,
  • dotácia sa poskytuje cez Schému štátnej pomoci pre aktivity ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva,
  • potvrdenie sociálnej poisťovne, daňového úradu, zdravotných poisťovní, inšpektorátu práce, konkurzného súdu doručené do elektronickej schránky žiadateľa na portáli www.slovensko.sk je potrebné zaručene konvertovať do listinnej podoby (zaručenú konverziu môže vykonať – orgán verejnej moci; Slovenská pošta, a.s.; notár; advokát).

Dovoľujeme si požiadať žiadateľov, aby pri zasielaní žiadosti o poskytnutie dotácie využívali prioritne zasielanie cez Slovenskú poštu, a .s.

 

 

Schéma štátnej pomoci pre aktivity ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.

Posledná aktualizácia: 12. augusta 2021 / Lýdia Hlavatá

Zdieľať