Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvu pre podprogram 2.5 Fyzická debarierizácia.

Podprogram je zameraný na podporu odbúravania fyzických bariér a podporu prístupnosti kultúry pre osoby so zdravotným postihnutím – na zlepšenie prístupnosti kultúrnej infraštruktúry a lokalít kultúrneho dedičstva pre OZP s preferenciou samoobslužných riešení a univerzálneho dizajnu (napr. bezbariérové vstupy, bezbariérové plošiny a výťahy, bezbariérové hygienické zariadenia, vodiace hmatové línie, orientačné nápisy v Braillovom písme a pod.).

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť v podprograme 2.5:
a) vyšší územný celok alebo obec,
b) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec.

Formulár žiadosti je súčasťou elektronickej registrácie. Elektronická registrácia je zverejnená na https://ds.culture.gov.sk.

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 15. október 2021

Dovoľujeme si požiadať žiadateľov, aby pri zasielaní žiadosti o poskytnutie dotácie využívali prioritne zasielanie cez Slovenskú poštu, a .s.

V prípade otázok je potrebné využívať výlučne mailovú komunikáciu – jan.paprcka@culture.gov.sk

Ministerstvo poskytne dotáciu prostredníctvom schémy štátnej pomoci v znení dodatku č. 1 (podľa ustanovení zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)).

Posledná aktualizácia: 7. októbra 2021 / Lýdia Hlavatá

Zdieľať