Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií

V Slovenskej republike bola zavedená v Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov regulácií nová povinnosť rezortov realizovať ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí, uznesením vlády SR č. 383/2022. Povinnosť vyplýva predovšetkým z Komponentu č. 14 Plánu obnovy a odolnosti SR, ako aj Stratégie lepšej regulácie – RIA 2020 a Programového vyhlásenia vlády SR (2021 – 2024).

V zmysle bodu 10.5. jednotnej metodiky je za účelom ex post hodnotenia vedený Register regulácií podnikateľského prostredia pre ex post hodnotenie, ktorého obsahom sú regulácie podľa bodu 10.3. jednotnej metodiky účinné najmenej jeden rok (ďalej len „Register ex post“). Správcom Registra ex post je Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré ho aktualizuje a uverejňuje na svojom webovom sídle.

Pre rezort kultúry bola do Registra ex post na 1. polrok 2023 ministerstvom hospodárstva navrhnutá na základe podnetov z podnikateľského prostredia regulácia zo zákona  č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 21. marca 2022 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:

Gestor právneho predpisu:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu:  Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Lokalizácia:   § 90 ods. 1 Autorského zákona

Stručný opis regulácie: Vymedzenie zamestnaneckého diela.

Špecifikácia:

Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5446

Regulácia nebola súčasťou posudzovania vplyvu pri novelizácii zákona v r. 2021, pretože jej znenie ostalo nezmenené oproti pôvodnému zneniu zákona z r. 2015.

Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex:

V čase zavedenia regulácie v roku 2015 nebol ešte portál slov-lex spustený.

Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: 1496

Číslo regulácie z registra ex post na 2. kalendárny polrok 2022: 40
Register dostupný na:

https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/ex-post-hodnotenie-regulacii-posobiacich-v-podnikatelskom-prostredi/register-ex-post?csrt=6311102122587568495

Dôvod zaradenia: Jednotná metodika 10.3 d); t.j. na základe podnetu z podnikateľského prostredia

Znenie podnetu z podnikateľského prostredia:  Autorský zákon predpokladá, že zamestnanecké dielo môže byť vytvorené aj z obdobného pracovného vzťahu ako je klasický pracovnoprávny vzťah. Je potrebné rozanalyzovať, ktoré pracovné vzťahy by sem mohli patriť, napríklad dohody, reflektujúc na flexibilitu pracovného trhu.

Termín ukončenia konzultácií: do 21. mája 2023

Predbežný postoj gestora: V súčasnosti § 223 ods. 5 Zákonníka práce určuje, že dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona. Z toho jasne vyplýva, že zamestnanecké dielo môže vzniknúť len z pracovného pomeru, avšak nie z každého pracovnoprávneho vzťahu. To je v úplnom súlade s konceptom zamestnaneckého diela (§ 90 Autorského zákona). Zmena tejto dlhoročnej úpravy by predstavovala nesystémový zásah do režimu tvorby podľa § 90 Autorského zákona (režim zamestnaneckého diela), ako aj do celkovej zmluvnej praxe – tvorba na základe pracovnej zmluvy, tvorba v režime zmluvy na objednávku (§91) na základe zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka, a na to nadväzujúca licenčná prax.

Verejné ex post konzultácie je možné vykonať formou dotazníka, ktorý je prílohou tohto oznámenia a je zverejnený na webovom sídle Ministerstva kultúry SR.

Vyplnený dotazník zašlite, prosím, na email: zuzana.dosekova@culture.gov.sk

Kontaktná osoba gestora:

Mgr. Zuzana Došeková,

zuzana.dosekova@culture.gov.sk

tel.: +421 2 20 482 556

Prílohy:

DOTAZNÍK

 

 

Posledná aktualizácia: 21. marca 2023 / Michal Masár

Zdieľať