Slovenská republika ako zmluvná strana viacerých medzinárodných dohovorov UNESCO ostro odsúdila agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. Vláda a občania SR vyjadrujú solidaritu s trpiacimi Ukrajincami. Slovensko využíva všetky dostupné prostriedky štátu a neziskových organizácií, ako aj aktivity občanov na poskytovanie asistencie, pomoci a úľavy ľuďom na úteku z Ukrajiny. 

Ministerka kultúry SR ponúkla ukrajinskému ministerstvu kultúry možnosť prevozu a dočasného uloženia predmetov kultúrnej hodnoty na Slovensku. Rokovali aj o rozšírení existujúcich mediálnych sankcií zo strany EÚ, ktoré Slovensko podporuje. Ministerstvo kultúry SR presadzuje mediálne sankcie EÚ v spolupráci s Radou pre vysielanie a retransmisiu a prostredníctvom zákona o mediálnych službách prijíma legislatívne opatrenia na zabezpečenie vymožiteľnosti medzinárodných sankcií. Na znak podpory Ukrajiny slovenské štátne kultúrne organizácie prerušili spoluprácu s oficiálnymi kultúrnymi a umeleckými organizáciami Ruskej federácie.

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov v dotačnom programe Kultúra znevýhodnených skupín. Jednou z tohtoročných priorít podpory je kultúrna integrácia migrantov. MK SR je zároveň súčasťou pracovnej skupiny, ktorá pripravuje dokument „Stratégia integrácie odídencov z Ukrajiny v podmienkach SR“. Z hľadiska začlenenia odídencov z Ukrajiny je dôležitým aj vytvorenie možností pre ich umeleckú tvorbu, kde je efektívnym nástrojom podpora prostredníctvom štipendií z Fondu na podporu umenia.

UNESCO zriadilo Medzinárodnú poradnú skupinu pre múzeá na Ukrajine s cieľom podpory ukrajinských orgánov v ich úsilí pri ochrane ukrajinského kultúrneho dedičstva. MK SR nominovalo do tejto pracovnej skupiny generálnu riaditeľku SNG Alexandru Kusú. Zároveň sa k tejto medzinárodnej poradnej skupine pripojila aj samotná SNG ako organizácia.

MK SR zrealizovalo na základe požiadavky ukrajinskej strany o zabezpečenie ochranných materiálov a prostriedkov finančnú zbierku, ktorú tvorili dary jednotlivcov, nezávislých a štátnych organizácií. Uvedené materiály a prostriedky boli na Ukrajinu expedované v dvoch autobusoch, ktoré  pri spiatočnej ceste doviezli na územie SR utečencov, ktorí požiadali o pomoc.

Slovenský rezort kultúry poskytol na ubytovanie pre utečencov 2 účelové zariadenia a všetky organizácie zabezpečili podľa svojich možností ubytovanie vo svojich priestoroch so stravou. Ubytovacie kapacity sú naďalej poskytované, hlavne odídencom z kultúrnej oblasti a ich rodinným príslušníkom. Zároveň, ak je to možné, je im poskytnutá aj integrácia do spoločnosti formou pracovných príležitostí v ich pracovnej oblasti a deťom je zabezpečené štúdium v danom odbore (konzervatóriá – balet, tanec, hudba a iné.). MK SR prijalo cca 90 detí z tanečného konzervatória z mesta Charkov a Kyjev v sprievode učiteľov a rodičov, z ktorých časť bola prijatá na Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave. MK SR prijalo aj deti s hudobným a iným zameraním, ktoré v súčasnosti navštevujú základné a stredné slovenské školy a ZUŠ. Všetkým odídencom z tejto skupiny (viac ako 200 osôb) je poskytovaná pomoc v oblasti ubytovania, stravovania, finančného, zdravotného zabezpečenia  a ponúknutá pomoc pri hľadaní si zamestnania a škôl.

MK SR pripravilo krízový plán postupu v prípade dovozu predmetov kultúrnej hodnoty/zbierkových predmetov z Ukrajiny, ich transportu a identifikovania priestorov na ich uloženie na území SR. V kontexte ochrany kultúrneho dedičstva Ukrajiny bol na MK SR vypracovaný materiál na rokovanie vlády SR, ktorý zahŕňa výdavky na výrobu plachiet, štítov, odznakov na označenie „BLUE SHIELD“ a na bezpečné uchovanie a prevoz zbierok a výdavky na obalový a ochranný materiál, ktorý bude predmetom odovzdania kultúrnym inštitúciám na Ukrajine pre možnosť prevozu zbierok a zbierkových predmetov z nebezpečných zón. MK SR sa  v tejto mimoriadnej situácii zameralo aj na ochranu národných kultúrnych pamiatok SR a pripravilo krízový plán národných kultúrnych pamiatok na území SR z pohľadu označenia „BLUE SHIELD“ pod medzinárodnou organizáciou The  International Committe of the Blue Shield (ICBS).

Do pomoci Ukrajine a jej občanom sa po boku MK SR aktívne zapojili a ďalšie aktivity plánujú tiež zriaďované organizácie ministerstva:

SĽUK, Štátne divadlo Košice, ÚĽUV, US Lúčnica, Slovenské národné divadlo, Slovenské národné múzeum, Pamiatkový úrad SR, Slovenská národná galéria, Štátna opera Banská Bystrica, Štátna filharmónia Košice, Univerzitná knižnica v Bratislave, Štátna vedecká knižnica v Prešove, Národné osvetové centrum.

Situačná správa

Situational Report

 

Posledná aktualizácia: 27. mája 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať