Program 6 – Odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí na oblasť kultúry na rok 2021

podprogram 6.2 – Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry

projekt – Znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19

 

Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt: Znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19. Program je určený na znižovanie ekonomických dopadov na sektor kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý plošne utrpel značné ekonomické straty v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a preto podpora prostredníctvom dotácií je účelná so sledovaným cieľom udržania stabilnej štruktúry v rámci sektora do času naštartovania bežného ekonomického cyklu.

Žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa tejto výzvy je právnická osoba zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií vykonávajúca dlhodobo a verejnosti prístupnú činnosť v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu v právnej forme:

 

  1. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,
  2. nezisková organizácia poskytujúca všeobecné prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,
  3. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,
  4. neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky.

 

Žiadateľom nemôže byť právnická osoba v právnej forme uvedenej vyššie, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je štát, samosprávny kraj, obec alebo právnická osoba založená štátom, samosprávnym krajom alebo obcou.

Kultúrnou a kreatívnou činnosťou sa pre účely tejto výzvy rozumie činnosť v oblasti živej kultúry, umenia, kreatívneho priemyslu, vydavateľskej činnosti, hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, osvetovej činnosti a vzdelávania.

Upozorňujeme žiadateľov, že v zmysle zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri“) boli mimovládne organizácie povinné do 30. júna 2019 aktualizovať údaje o štatutárnom zástupcovi. Upozorňujeme Vás, že ako subjekt verejnej správy podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci o zmene a doplnení niektorých zákonov nesmieme poskytnúť verejné prostriedky zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f) zákona o registri.

Žiadosť je potrebné predložiť do 31. marca 2021 (vrátane) poštou (rozhoduje poštová pečiatka), do podateľne (rozhoduje pečiatka podateľne) alebo elektronicky cez www.slovensko.sk (rozhoduje dátum zaslania).

Dovoľujeme si požiadať žiadateľov, aby pri zasielaní žiadosti o poskytnutie dotácie využívali prioritne zasielanie cez Slovenskú poštu, a .s.

Dokumenty k podprogramu:

Podrobnejšie informácie k zverejnenej Výzve.

Informácie k preukázaniu účelnosti použitia dotácie

Kontaktná mailová adresa pre Vaše otázky – neziskovky@culture.gov.sk.

Posledná aktualizácia: 10. januára 2022 / Lýdia Hlavatá

Zdieľať