Vážení prijímatelia covidovej dotácie pre neziskové organizácie a občianske združenia v rozpočtovom roku 2021,

vzhľadom na medializované informácie o prípadoch zneužívania finančnej pomoci na znižovanie ekonomických dopadov pandémie ochorenia COVID-19 poskytovanej prostredníctvom iných rezortov, pristúpi ministerstvo kultúry v I. štvrťroku 2022 k vykonaniu kontroly účelnosti použitia poskytnutej dotácie na reprezentatívnej kontrolnej vzorke prijímateľov zostavenej podľa výšky poskytnutej dotácie.

Cieľom kontroly je preukázať, že prijímatelia dotácie poskytovanej ministerstvom kultúry prostriedky dotácie nepoužili na iný účel, ako sa zaviazali podpisom zmluvy o poskytnutí dotácie.

Prijímateľom dotácie zaradeným do kontrolnej vzorky bude zaslaný informačný mail a zároveň písomné oznámenie o začatí kontroly účelnosti použitia dotácie spolu s lehotou na poskytnutie dokumentácie potrebnej pre výkon kontroly účelnosti.

Lehota na poskytnutie dokumentácie je najneskôr do 28.2.2022 (vrátane).

Oprávnené obdobie pre použitie dotácie formou bežných výdavkov trvalo od 1.1.2021 do 31.12.2021, teda za toto obdobie bol prijímateľ oprávnený voči dotácii zúčtovať/z dotácie uhradiť svoje bežné výdavky výlučne súvisiace s výkonom kultúrno-kreatívnej činnosti.

 

Dokumentáciu potrebnú pre výkon kontroly účelnosti tvorí:

 

Pre prijímateľov zaradených do kontrolnej vzorky sme pripravili metodické usmernenie pre vyplnenie formuláru vrátane odpovedí na časté otázky.

Vyplnené formuláre podpísané štatutárnym orgánom prijímateľa spolu s povinnými prílohami – kópia/scan účtovných dokladov (formát pdf./jpg.) preukazujúce údaje vyplnené do formuláru preukázania účelnosti použitia dotácie je potrebné doručiť na ministerstvo:

  • listinne prostredníctvom podateľne ministerstva resp. pošty/kuriérom alebo
  • elektronicky cez ústredný portál verejnej správy slovensko.sk (všeobecné podanie cez službu Všeobecná agenda Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky).

Do predmetu podania zasielaného elektronicky je potrebné uviesť KORONATIM – NEZISKOVKY resp. pri doručení dokumentov v listinnej podobe je potrebné na obálku uviesť KORONATIM –NEZISKOVKY.

Lehota na poskytnutie dokumentácie je najneskôr do 28.2.2022 (vrátane).

V prípade, ak prijímateľ dotáciu v celej poskytnutej výške preukázateľne nepoužil počas roka 2021 na svoju činnosť v rámci oprávneného obdobia (účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá), je zo zákona povinný zostávajúce finančné prostriedky vrátiť na depozitný účet ministerstva.

 

Prijímateľ nemôže použiť vlastný formulár preukázania účelnosti dotácie ani použiť formulár určený pre iné dotačné programy ministerstva (napr. Obnovme si svoj dom).

 

V prípade neposkytnutia požadovanej dokumentácie v určenej lehote nebude mať ministerstvo za preukázané účelné použitie dotácie v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie a bude postupovať podľa jej ustanovení (Článok 4) a platných právnych predpisov.

Sme presvedčení, že dotácia pomohla neziskovému sektoru kultúry prekonať náročné obdobie roka 2021 a znížiť negatívne ekonomické dopady pandémie ochorenia COVID-19 na jeho činnosť a dlhodobé aktivity.

 

V prípade otázok nás kontaktuje na neziskovky@culture.gov.sk

 

Korona tím MK SR

Posledná aktualizácia: 14. januára 2022 / Jana Feková

Zdieľať