Program 6 – Odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí na oblasť kultúry na rok 2021

podprogram 6.2 – Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry

projekt – Znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19

Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt: Znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19. Program je určený na znižovanie ekonomických dopadov na sektor kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý plošne utrpel značné ekonomické straty v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a preto podpora prostredníctvom dotácií je účelná so sledovaným cieľom udržania stabilnej štruktúry v rámci sektora do času naštartovania bežného ekonomického cyklu.

Žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa tejto výzvy môže byť fyzická osoba – jednotlivec alebo fyzická osoba – živnostník.

Žiadateľ musí byť zapísaný v evidencii profesionálnych umelcov alebo v evidencii iných profesionálov v kultúre podľa zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia v znení neskorších predpisov, spĺňať ďalšie podmienky uvedené vo Výzve na predkladanie žiadostí a vykonávať dlhodobo činnosť v sektore kultúry a  kreatívneho priemyslu.

Ak žiadateľ ku dňu podania žiadosti nie je zapísaný v evidencii Fondu na podporu umenia, jeho žiadosť nebude posudzovaná/bude vyradená z rozhodovacieho procesu o dotácii.

Fyzické osoby pôsobiace v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle sa môžu do evidencie zapísať podľa postupu uvedenom na webovom sídle Fondu na podporu umenia.

Evidencia profesionálnych umelcov a evidencia iných profesionálov v kultúre je verejne prístupná, svoj zápis si môžu pozrieť  – https://podpora.fpu.sk/evidencia.

Dotáciu je možné použiť na bežné výdavky pre vykonávanie kultúrnej alebo kultúrno-kreatívnej činnosti alebo na osobné výdavky žiadateľa. Dotáciu je možné použiť do 31. decembra 2021.

Žiadosť sa predkladá do 30. júna 2021 (vrátane) poštou (rozhoduje poštová pečiatka), do podateľne ministerstva (rozhoduje pečiatka podateľne) alebo elektronicky cez www.slovensko.sk (rozhoduje dátum zaslania).

Dovoľujeme si požiadať žiadateľov, aby pri zasielaní žiadosti o poskytnutie dotácie využívali prioritne zasielanie cez Slovenskú poštu, a .s.

Dokumenty k podprogramu:

 

Podrobnejšie informácie k zverejnenej Výzve.

 

Kontaktná mailová adresa pre Vaše otázky – profesionali@culture.gov.sk.

Ministerstvo bude so žiadateľmi komunikovať výlučne elektronicky a pre tento účel zriadilo špeciálnu adresu elektronickej pošty profesionali@culture.gov.sk.

Na túto adresu sa môže žiadateľ obrátiť s prípadnými otázkami vo veci vyplnenia formuláru žiadosti alebo formuláru dotačnej kalkulačky. V prípade zasielania mailov na iné mailové adresy ministerstva, nebude žiadateľovi odpovedané resp. jeho správa môže byť systémom automaticky presunutá do SPAMu. O priebehu spracovania žiadostí ministerstvo informácie neposkytuje.

Posledná aktualizácia: 3. marca 2022 / Lýdia Hlavatá

Zdieľať