Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2023

Vážení žiadatelia, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nové výzvy dotačných programov pre rok 2023.

Upozorňujeme Vás, že

  • pre úspešné postúpenie žiadosti na jej vyhodnotenie v dotačnej komisii je nevyhnutné, aby žiadosť bola ku dňu podania úplná a spĺňala všetky náležitosti v zmysle zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. novembra 2020 č. MK- 5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Neúplná žiadosť nebude posudzovaná.
  • prijímateľ dotácie je povinný dodržať  princíp hospodárnosti a efektívnosti  použitia dotácie podľa  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prijímateľ, ktorý je v postavení verejného obstarávateľa postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo bola podaná po termíne na predloženie žiadostí, ministerstvo neposudzuje.
  • žiadosť žiadateľa, ktorý nemá ku dňu podania žiadosti uvedené v registri mimovládnych neziskových organizácií údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nebude posudzovaná.
  • žiadosť žiadateľa, ktorý nie je ku dňu podania žiadosti zapísaný v registri, ktorý podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vedie Štatistický úrad Slovenskej republiky, nebude posudzovaná.

 

Všeobecné informácie

 

Dovoľujeme si požiadať žiadateľov, aby v prípade výberu možnosti zasielania dokumentov (žiadosti  o poskytnutie dotácií a vyúčtovania dotácií) poštou, využívali prioritne zasielanie cez Slovenskú poštu, a .s.

 

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti na rok 2023

Výpis z registra trestov fyzickej osoby – jednotlivca a výpis z registra trestov fyzickej osoby – živnostníka, si ministerstvo na základe Vašich údajov vyžiada. Súhlas s poskytnutím údajov – formulár na vyplnenie.

UPOZORŇUJEME VŠETKÝCH ŽIADATEĽOV, NAJMÄ VŠAK OBCE, MESTÁ, VÚC, aby si skontrolovali správnosť zápisu v RPO – štatutárneho zástupcu.

Ministerstvo pre potreby všeobecnej komunikácie so žiadateľmi zriadilo adresu elektronickej pošty dotacie@culture.gov.sk, na ktorú sa môže žiadateľ obrátiť, pokiaľ má doplňujúce otázky.

 

Vyhlásené výzvy v rámci dotačných programov

 1 Obnovme si svoj dom

(účel: obnova, ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu)

2 Kultúra znevýhodnených skupín

(účel: podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

5 Podpora a rozvoj mediálnej výchovy a boj proti dezinformáciám

(účel: podpora a rozvoj mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám)

6 Odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí v oblasti kultúry

(účel: odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu na oblasť kultúry)

Posledná aktualizácia: 16. októbra 2023 / Lýdia Hlavatá

Zdieľať