Program 1 – Obnovme si svoj dom na rok 2021

podprogramy 1.1 – 1.4

Program je zameraný  na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „kultúrna pamiatka“), projektov prípravy a realizácii obnovy kultúrnej pamiatky prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnej pamiatky vrátane kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Informácia pre žiadateľa na rok 2021:

Hodnotiace hárky k predloženým projektom na rok 2021:

Zloženie komisie programu 1 – podprogram 1.1 – 1.4

 

Schéma minimálnej pomoci  pre aktivity ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva

Schéma štátnej pomoci  pre aktivity ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva

(upozornenie: Upozorňujeme žiadateľov, že pri poskytnutí dotácie cez Schému štátnej pomoci je výška spolufinancovania 20 % z celkového rozpočtu projektu.)

Posledná aktualizácia: 28. apríla 2021 / Lýdia Hlavatá

Zdieľať