Vážení prijímatelia covidovej dotácie pre neziskové organizácie a občianske združenia v rozpočtovom roku 2021,

vzhľadom na medializované informácie o prípadoch zneužívania finančnej pomoci na znižovanie ekonomických dopadov pandémie ochorenia COVID-19 poskytovanej prostredníctvom iných rezortov a na základe metodického usmernenia Ministerstva financií SR, pristúpi ministerstvo k vykonaniu kontroly účelnosti použitia dotácie v súlade s § 10 zákona č. 299/2020 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov.

Cieľom kontroly je preukázať, že prijímatelia nepoužili dotáciu v rozpore s účelom, na ktorý im bola v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie poskytnutá – realizácia kultúrno-kreatívnej činnosti v roku 2021.

Prijímateľovi dotácie bude zaslaný informačný mail na adresu elektronickej pošty uvedenú v žiadosti o dotáciu a zároveň do jeho elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk bude zaslané oznámenie o začatí kontroly vrátane určenia lehoty na predloženie dokumentácie potrebnej pre výkon kontroly. 

Oprávnené obdobie pre použitie dotácie formou bežných výdavkov trvalo od 1.1.2021 do 31.12.2021, teda za toto časové obdobie bol prijímateľ oprávnený voči dotácii zúčtovať/z dotácie uhradiť svoje bežné výdavky výlučne súvisiace s výkonom kultúrno-kreatívnej činnosti. Bežné výdavky, ktoré sa netýkajú výkonu kultúrno-kreatívnej činnosti nie sú oprávnené na zúčtovanie voči dotácii.

Pre prijímateľov sme pripravili metodické usmernenie pre vyplnenie formuláru vrátane odpovedí na časté otázky.

 

Formulár Preukázanie účelnosti použitia dotácie za rok 2021 je navzorcovaný, preto je potrebné vyplniť iba bunky, ktoré nie sú zamknuté. Do stĺpca SUMA treba vyplniť iba čísla – nepísať tam EUR, eur alebo €. Zároveň prosíme nevypĺňajte do formuláru oprávnené výdavky nad rámec výšky poskytnutej dotácie. Ak je niektorý oprávnený výdavok krytý z dotácie iba čiastočne, vo formulári uveďte iba sumu krytú z dotácie. Číslo v riadku 59 – Nevyčerpané prostriedky nemôže byť záporné. Formulár pred podaním konvertujte do formátu .pdf alebo .png.

Formulár Prehľad transakcií so závislými osobami vypĺňa iba ten prijímateľ dotácie, ktorý počas oprávneného obdobia uzatvoril zmluvy na dodanie služby/nákup tovaru so závislými osobami a tieto výdavky predložil v rámci zúčtovania dotácie. Bližšie informácie nájdete v usmernení MF SR.

 

Dokumentáciu potrebnú pre výkon kontroly tvorí:

V prípade, ak prijímateľ dotáciu v celej poskytnutej výške preukázateľne nepoužil počas roka 2021 na svoju činnosť v rámci oprávneného obdobia (účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá), je zo zákona povinný zostávajúce finančné prostriedky vrátiť na depozitný účet ministerstva. LINK na formulár vo formáte WORD 

Vyplnené formuláre podpísané štatutárnym orgánom prijímateľa spolu s povinnými prílohami – kópia/sken účtovných dokladov (formát pdf./png.) preukazujúce údaje vyplnené do formuláru preukázania účelnosti použitia dotácie je potrebné doručiť na ministerstvo:

  • listinne prostredníctvom podateľne ministerstva resp. pošty/kuriérom alebo
  • elektronicky cez ústredný portál verejnej správy slovensko.sk (všeobecné podanie cez službu Všeobecná agenda Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky).

Do predmetu podania zasielaného elektronicky je potrebné uviesť KORONATIM – NEZISKOVKY resp. pri doručení dokumentov v listinnej podobe je potrebné na obálku uviesť KORONATIM –NEZISKOVKY.

UPOZORNENIE: Ako je uvedené v metodickom usmernení, ak prijímateľ dotácie MK SR realizuje projekt finančne podporený z verejnoprávnych fondov (napr. Fond na podporu umenia, KULTMINOR, Audiovizuálny fond), povinné spolufinancovanie výdavkov zo strany prijímateľa pri týchto projektoch nie je možné zúčtovať voči dotácii MK SR, nakoľko v zmysle podmienok je potrebné použiť vlastné zdroje prijímateľa resp. zdroje, ktoré nie sú verejnými prostriedkami, čo dotácia MK SR nie je, nakoľko v prípade dotácií MK SR ide vždy o verejné zdroje poskytnuté vo forme minimálnej pomoci v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade, ak prijímateľ dotácie takéto výdavky predloží v rámci preukázania účelnosti použitia dotácie, MK SR takéto neoprávnené výdavky vyradí a v predmetnej výške bude žiadať vrátenie finančných prostriedkov dotácie. Rovnako nebudú akceptované v rámci kontroly účelnosti použitia predložené výdavky, ktoré sa netýkajú realizácie kultúrno-kreatívnej činnosti prijímateľa.

V prípade, ak prijímateľ dotáciu v celej poskytnutej výške preukázateľne nepoužil na kultúrno-kreatívnu činnosť počas roka 2021 (účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá), je zo zákona povinný zostávajúce nevyužité finančné prostriedky vrátiť na depozitný účet ministerstva.

Prijímateľ nemôže použiť vlastný formulár preukázania účelnosti dotácie ani použiť formulár určený pre iné dotačné programy ministerstva (napr. Obnovme si svoj dom).

V prípade nepredloženia požadovanej dokumentácie ministerstvu v určenej lehote nebude mať ministerstvo za preukázané účelné použitie dotácie v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie a bude postupovať podľa jej ustanovení (Článok 4) a platných právnych predpisov.

 

V prípade otázok nás kontaktuje na neziskovky@culture.gov.sk

 

Korona tím MK SR

Posledná aktualizácia: 21. apríla 2022 / Lýdia Hlavatá

Zdieľať